414/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

38η/29.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

414/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18880/25.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την μελέτη με τίτλο  «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του αρ. πρωτ. 19023/29-11-2022 συμφωνητικού με την ανάδοχο εταιρεία «SYNESIS CONSULTING ΙΚΕ» .

 

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε το τακτικό μέλος κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος δήλωσε ότι   «Ψηφίζω θετικά, με ενστάσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη 407/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και τούτο για να μην απολέσει ο Δήμος  Σικυωνίων τη δυνατότητα να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό για τις δράσεις που αναφέρονται στο θέμα -Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • το αρ. 19023/29-11-22 (22SYMV011691776) συμφωνητικό,
  • την αρ. πρωτ. 19085/29-11-22 βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Μελέτη «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» ως έχει συνταχτεί από την ανάδοχο εταιρεία «SYNESIS CONSULTING ΙΚΕ» στο πλαίσιο του αρ. πρωτ. 19023/29-11-2022 συμφωνητικού και έχει παραληφθεί αρμοδίως, σύμφωνα με την 19085/29-11-22 βεβαίωση του Τμ. Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 414/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email