414/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/29.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 414/2020   Θέμα 1ο

Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13580/24.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Σώκος Δημήτριος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 77/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/22-12-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 77/2020

Θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 695/21-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018 και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10).Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Τσιώτος Βλάσιος »
3.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος 3. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
4.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος      Μαρία (Πατρίτσια) »
5.  Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος    
6.  Τσατσάνης Βασίλειος »    

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  1ο  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών την από 21-12-2020 εισήγησή του για τη συζήτηση εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Προέδρου η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων Αλεξόπουλος Βασίλειος, έχοντας υπόψη :

 • την ανάγκη συζήτησης του αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω

προθεσμιών,

 • τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικονομικού

έτους 2021 και την εγγραφή κάθε κονδυλίου εσόδων και εξόδων,

 • το Β.Δ. 14 /19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα

Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

 • την υπ΄ αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’) Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών,
 • την αριθ. 73 /2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δ.Λ.Τ.

Σικυωνίων έτους 2021,

 • την αριθ. 74 /2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού 2021,
 • την αριθ. πρωτ. 1149/18.12.2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ

οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου,

 • την ισχύουσα νομοθεσία,

Εισηγείται τη λήψη απόφασης,

Α. Για τη θεώρηση του θέματος ως κατεπείγοντος και δικαιολόγηση της κατεπείγουσας πρόσκλησης για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού & του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

Γ. Τη εξουσιοδότηση του κ. Προέδρου για να προσκομίσει την ληφθείσα απόφαση στο Δήμο Σικυωνίων για την έγκρισή της.

Το Διοικητικό Συμβουλίου αφού έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα στην εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από τη ψήφο των μελών του Δ.Σ. επί του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον και δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Εγκρίνει και Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως αυτός συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 42.100,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 363.916,95
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 12.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 42.579,37
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15.200,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 159.409,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 635.705,85

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
6 Έξοδα 166.145,53
7 Επενδύσεις 405.216,95
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 63.056,78
9 Αποθεματικό 1.286,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 635.705,85

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα απόφαση στo Δήμο Σικυωνίων για την έγκρισή της.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 22/12/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 74/2020 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου Π/Υ 2021,
 • την 73/2020 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του

Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων έτους 2021,

 • την 77/2020 (ΨΖ5ΙΟΛΩ5-Ο1Υ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί Ψήφισης Π/Υ και Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την 77/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 414/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email