413/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 36ης/21.11.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 413/2018

Περίληψη : Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 60072/30-10-2018 απόφασης ΥΠΕΣ περί ένταξης του έργου με τίτλο:«Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων και ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 12772/16-11.2018έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Σημείωση: Με την αριθ. 305/2018 (ΑΔΑ: 7299Ω1Θ-ΚΙ4) απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση   της κ. Μαυραγάνη Κυριακής από Δημοτική Σύμβουλος και έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής της. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 55παρ. 8 του Ν. 3852/2010 .

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος 18. Λαλιώτης Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σπανός Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός   Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος και ο κ. Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30-10-2018 εισήγηση του Τμήματος προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 30.10.2018
Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου

με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”».

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 της παραγράφου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/07.06.2010, με το οποίο ορίζεται ότι : Το δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Την με Α.Π.: 40411/02.08.2018 (ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) Πρόσκληση IV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».
 3. Την υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη του έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 €, η οποία αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης της αγροτικής οδοποιίας των εν λόγω Δ.Ε.
 4. Την υπ’ αριθμ. 311/2018 (ΑΔΑ:Ω3ΞΑΩ1Θ-2ΔΗ) απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής αιτήματος ένταξης της πράξης «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 € (741.935,48 € + 178.064,52 € ΦΠΑ), καθώς και περί δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρου του Δήμου του επιπλέον ποσού του ανωτέρω συνολικού προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε 52.000,00 (41.935,48 € + 10.064,52 € ΦΠΑ) και υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ήτοι 868.000,00 € (700.00,00 € + 168.000,00 €). Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.
 5. Την με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την Αποδοχή της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ.311/2018 (ΑΔΑ:Ω3ΞΑΩ1Θ-2ΔΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
 • την με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 • την από 30-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 1. την με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣI, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.

2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση του έργου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 413/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.11.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email