412/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 36ης/21.11.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 412/2018
Περίληψη : Επί της αριθ.131/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης Αποχέτευσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 12772/16-11.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

Σημείωση: Με την αριθ. 305/2018 (ΑΔΑ: 7299Ω1Θ-ΚΙ4) απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαυραγάνη Κυριακής από Δημοτική Σύμβουλος και έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής της. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 55παρ. 8 του Ν. 3852/2010 .

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος 18. Λαλιώτης Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σπανός Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ζάρκος Δημήτριος

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος και ο κ. Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ.131/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης Αποχέτευσης», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από την 131/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης αποχέτευσης Σικυωνίων (σε ορθή επανάληψη) η οποία έχει ως εξής:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 26/23-10-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).
Αριθμός Απόφασης 131/2018
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1721/17-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. Ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2. Θελερίτης Γεώργιος
3. Γεώργας Χρήστος
4. Κουτσούκος Αναστάσιος 1. Ζάρκος Δημήτριος
2. Μπόμπολας Ιωάννης
3. Χρυσικός Παύλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τον Δ/ντη κ. Νίκα Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Νίκας εισηγούμενος του θέματος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 38/2017 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΜΟΕΚΠ-4ΗΕ) προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. με την οποία αναπροσαρμόστηκε το τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 113024/13-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΡ8ΟΡ1Φ-ΚΡ1) απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 228/2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΥΗΩ1Θ-ΗΦ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων η οποία με την σειρά της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151078/21-07-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΔΒΟΡ1Φ-Α84) απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στην συνέχεια ο Δ/ντης ενημέρωσε το σώμα ότι με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας – Φενεού (ΦΕΚ τεύχος Β Φ.4538/30-12-2016), κρίθηκε αναγκαίο να ψηφιστεί τιμολόγιο ύδρευσης και για τις Δημοτικές Ενότητες που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Η αναπροσαρμογή του τιμολογίου έγινε σύμφωνα με την πρόταση του Δ/ντη όπου είχε προηγηθεί ομαδοποίηση του τιμολογίου ανάλογα με το πραγματικό κόστος λειτουργίας της κάθε Τοπικής Κοινότητας όπως παρακάτω:
Ομάδα Α:
Η πόλη του Κιάτου, η Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, η Τ.Κ. Πασίου και η Τ.Κ. Μουλκίου, για τον λόγο ότι διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και διότι τα έξοδα ύδρευσης είναι όμοια καθώς υδροδοτούνται από τις ίδιες υδροληψίες και έχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλλες Τ.Κ.
Ομάδα Β:
Οι Τοπικές Κοινότητες: Διμηνιού, Λαλιωτίου, Αρχαίας Σικυώνας, οι οποίες έχουν αυξημένο κόστος προμήθειας νερού (είτε το νερό προέρχεται από αγορά, είτε έχει αυξημένη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος).
Ομάδα Γ:
Οι Τοπικές Κοινότητες: Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου, Σουλίου, Κρυονερίου και Μποζικών, οι οποίες έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος διότι υδροδοτούνται κυρίως με πηγαία νερά.
Ομάδα Δ:
Οι Τοπικές Κοινότητες: Παραδεισίου, Γονούσσας και Τιτάνης στις οποίες υπάρχει έλλειψη πηγαίων νερών.
Ομάδα Ε:
Οι Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου παραμένουν με χαμηλό τιμολόγιο βάσει της επάρκειας τους σε πηγαία νερά καθώς και ότι υδροδοτούνται αποκλειστικά με αυτά, επίσης λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προμηθεύεται νερό από την περιοχή για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των Πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων.
Ομάδα ΣΤ:
Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας γίνεται ομαδοποίηση βάσει της επάρκειας της σε πηγαία νερά καθώς και στα πολύ χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση της. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προμηθεύεται νερό από την περιοχή για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των Πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων.
Ομάδα Ζ:
Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού γίνεται επίσης ομαδοποίηση βάσει της επάρκειας της σε πηγαία νερά καθώς και στα πολύ χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση της.
Τα έξοδα για τις παραπάνω ομάδες αναλύονται ως εξής:
Ομάδα Α:
• Προσωπικό : 607.369,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές: 618.792,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 73.839,00 €
Σύνολο: 1.300.000,00 €
Ομάδα Β:
• Προσωπικό : 93.445,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 95.180,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 11.375,00 €
Σύνολο: 200.000,00 €
Ομάδα Γ:
• Προσωπικό : 84.105,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές: 85.669,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 10.226,00 €
Σύνολο: 180.000,00 €
Ομάδα Δ:
• Προσωπικό :
• 362,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 23.795,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 2.843,00 €
Σύνολο: 50.000,00 €
Ομάδα Ε:
• Προσωπικό: 5.219,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 5.314,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 637,00 €
Σύνολο: 11.170,00 €

Τα έξοδα για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας – Φενεού (Ομάδα ΣΤ και Ζ) αναλύονται ως εξής:
• Προσωπικό : 85.000,00 €
• Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές: 75.000,00 €
• Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 10.000,00 €
Σύνολο: 170.000,00 €

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κ Σταματόπουλος Σπυρίδων ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας και στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου έχουν κατασκευαστεί νέες υδροληψίες οι οποίες υδροδοτούν την περιοχή με πόσιμο νερό και επίσης θα ενισχύσουν την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και της παραλιακής ζώνης. Συνεχίζοντας έκανε γνωστό στο Σώμα ότι τα λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων θα μειωθούν ριζικά και πρότεινε την μείωση του τιμολογίου σε αυτές.
Αμέσως μετά τον λόγω έλαβε ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ανέφερε στο Σώμα ότι με την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Στο προτεινόμενο τιμολόγιο όπως και στο ήδη υπάρχων για την Δ.Ε. Σικυωνίων, καθορίζεται πάγιο τέλος στο εκάστοτε υδρόμετρο, το οποίο πληρώνεται ανεξάρτητα αν ο καταναλωτής κάνει χρήση η όχι.

Το τιμολόγιο που προτείνετε για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα είναι εξαμηνιαίο και θα εκδίδεται τριμηνιαίος λογαριασμός έναντι κατανάλωσης.
Στο τιμολόγιο που προτείνετε για τις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού θα εκδίδονται δύο λογαριασμοί, ο ένας θα είναι πάγιο και ο δεύτερος θα περιλαμβάνει πεντάμηνη κατανάλωση από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αμέσως μετά ο κ. Νίκας παρουσίασε στο Σώμα το προτεινόμενο τιμολόγιο ανά Δημοτική Ενότητα που έχει ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ
(Εξάμηνο Τιμολόγιο)

Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €
(20,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-25 0,100
25-50 0,400
50-75 0,543
75-100 0,652
100-125 0,815
125-150 1,000
150+ 1,800
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 1.300.000,00 €

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-200 0,320
200-300 0,500
300+ 0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 200.000,00 €

Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-200 0,130
200+ 0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 180.000,00 €

Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-150 0,320
150+ 0,650
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 50.000,00 €

Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 6.170,00 €

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ
(Ετήσιο Τιμολόγιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Πάγιο 20,00 € Τον Χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό
Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 170.000,00 €
Επίσης:
• Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
• Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού, όπου υπάρχει αποχέτευση και χρεώνεται ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:
• Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
• (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
• Επανασύνδεση μετρητή από προσωρινή διακοπή 42,00 €
• Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
• Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
• Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €

Επιπλέον:
• Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν μέλη Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
• Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
• Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
• Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
• Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
• Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την περίοδο των καταμετρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
• Το αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης να ισχύει από το Α΄ Εξάμηνο 2019.
Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντή και πρότεινε την ψήφιση του τιμολογίου με το οποίο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο τιμολόγιο του νερού, γεγονός που θα επιφέρει οικονομική ανακούφιση στους δημότες μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας.

Τελειώνοντας πρόσθεσε ότι η έκδοση των λογαριασμών στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.

Στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 20,00€.

Τελειώνοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

• Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.
Στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

• Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00 €.

• Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 20,00 €.

• Από το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019 να αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και να ισχύσουν οι κάτωθι τιμές:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ
(Εξάμηνο Τιμολόγιο)
Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €
(20,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-25 0,100
25-50 0,400
50-75 0,543
75-100 0,652
100-125 0,815
125-150 1,000
150+ 1,800
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 1.300.000,00 €

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-200 0,320
200-300 0,500
300+ 0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 200.000,00 €

Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-200 0,130
200+ 0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 180.000,00 €

Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-150 0,320
150+ 0,650
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 50.000,00 €

Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 6.170,00 €

Β)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ
(Ετήσιο Τιμολόγιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Πάγιο 20,00 € Τον Χρόνο
και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο
(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό
Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 170.000,00 €
Επίσης:
• Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
• Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού, όπου υπάρχει αποχέτευση και χρεώνεται ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:
• Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
• (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
• Επανασύνδεση μετρητή από προσωρινή διακοπή 42,00 €
• Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
• Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
• Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €
Επιπλέον:
• Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν μέλη Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
• Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
• Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
• Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
• Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
• Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την περίοδο των καταμετρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
• Το αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης να ισχύει από το Α΄ Εξάμηνο 2019.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2018
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 23-10-2018
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα νομοθεσία
• την αριθ.131/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΚ90ΕΚΠ-ΞΞΩ) απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Σ. – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων :
Κατά : Κων. Σαρχάνης.
Λευκό: Β. Νανόπουλος , Π. Μπακόλιας και Γ. Λαλιώτης

Α. Ε γ κ ρ ι ν ε ι, την Αναπροσαρμογή του Τιμολογίου Ύδρευσης Αποχέτευσης σύμφωνα με την αριθ.131/2018 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 412/2018
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 21.11.2018
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email