411/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

37η/28 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

411/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18872/25.11.22 και σε ορθή επανάληψη 18892/25.11.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι. – Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε στα μέλη ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 23.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

 

02.10.7331.001

-Νέο Έργο-

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΥΠ. ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ –                     ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ

[Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063

 

€    88.897,88

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Εγγραφή νέου Κ.Α. Εσόδων 06.00.1329.006 με περιγραφή «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ/ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063» και πίστωση 115.805,88€ και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο. Στη συνέχεια μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά 115.805,88€ και μεταφορά στα έξοδα:

 

1. Πίστωση 26.164,00€ σε νέο Κ.Α. 02.10.7134.007 με περιγραφή «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GOV.GR WALLET/ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063»
2. Πίστωση 744,00€ σε νέο Κ.Α. 02.10.7134.008 με περιγραφή «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLETS ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063»
3. Πίστωσης 88.897,88€ σε νέο Κ.Α. 02.10.7331.001 με περιγραφή «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ/ΥΠ. ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063»

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 411/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email