411/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 411/2021   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΑΠΟΔΟΧΗ ποσού (47.700,00€)+(42.310,00€) από

«Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’» &  «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» αντίστοιχα.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την κατανομή στο Δήμο Σικυωνίων ποσού (47.700,00€)+(42.310,00€) προερχόμενο από «Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’» &  «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» αντίστοιχα .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • την 94450/21.12.2021 κατανομή του ΥΠΕΣ,
  • την 94376/21.12.2021 κατανομή του ΥΠΕΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το ποσό των (47.700,00€)+(42.310,00€) προερχόμενο από «Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’» &  από «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» αντίστοιχα.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για δικές τους ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 411/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email