Αντίγραφο του 410/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                               ορθή επανάληψη                                                                                                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 410/2018

Περίληψη : Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

(ημερήσιας διάταξης)

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 334/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
 • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 334/2018 (6ΠΦ6Ω1Θ-9ΘΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ,
 • τις από 19/10/2018 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους ως κάτωθι, σύμφωνα με την 334/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Έσοδα: Στον ΚΑ 06.00.1219.008 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€ Έξοδα: Στον ΚΑ 02.00.6718.010 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€
1

Από ΚΑ 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 51.000,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 22.940,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό               των 28.060,00€

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

πίστωσης

ποσού

22.940,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6117.027 των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων» πίστωση ποσού 22.940,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.
2.1 Από ΚΑ 02.00.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)»   ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους    πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

συνολικής

πίστωσης

ποσού

36.148,00€

2.1.1 Στον ΚΑ 02.70.6662.003 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων» πίστωση   ποσού 1.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.2 Από ΚΑ 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για   το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», ποσού   1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.2 Στον ΚΑ 02.15.7135.001 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων» πίστωση   ποσού 8.184,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2.3

Από ΚΑ 02.10.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσού   2.900,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.400,00€.

2.1.3 Στον ΚΑ 02.70.6262.001 των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση   ποσού 4.464,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.4 Από ΚΑ 02.10.6265.005 με τίτλο «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» ποσού   2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους   πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.4

Στον ΚΑ 02.30.6263.003 των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 22.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 70.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 92.000,00€   προερχόμενη από ιδίους πόρους (Αφορά την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 58.864,80€ με την αρίθμ. 206/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης).          

        

2.5 Από ΚΑ 02.10.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», ποσού   5.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.611,20€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.388,80€.
2.6 Από ΚΑ 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων» ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους     πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.7 Από ΚΑ 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων   Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ – ΟΤΑ)» ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.
2.8 Από ΚΑ 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)» ποσού   3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.9 Από ΚΑ 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (κολωνάκια)», ποσού 2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.10

Από ΚΑ 02.30.7424.004 με τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομουμένων – προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.» ποσού 7.264,79€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.264,79€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

2.11 Από ΚΑ 02.70.6236.003 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού 500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.12 Από ΚΑ 02.70.6262.019 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» ποσού 15.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 11.272,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.727,99 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 410/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

410/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                               ορθή επανάληψη                                                                                                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 410/2018

Περίληψη : Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

(ημερήσιας διάταξης)

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 334/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
 • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 334/2018 (6ΠΦ6Ω1Θ-9ΘΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ,
 • τις από 19/10/2018 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους ως κάτωθι, σύμφωνα με την 334/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Έσοδα: Στον ΚΑ 06.00.1219.008 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€ Έξοδα: Στον ΚΑ 02.00.6718.010 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 156.000,00€
1

Από ΚΑ 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 51.000,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 22.940,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό               των 28.060,00€

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

πίστωσης

ποσού

22.940,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6117.027 των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων» πίστωση ποσού 22.940,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.
2.1 Από ΚΑ 02.00.6117.013 με τίτλο «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)»   ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους    πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

συνολικής

πίστωσης

ποσού

36.148,00€

2.1.1 Στον ΚΑ 02.70.6662.003 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων» πίστωση   ποσού 1.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.2 Από ΚΑ 02.00.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για   το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», ποσού   1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.2 Στον ΚΑ 02.15.7135.001 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων» πίστωση   ποσού 8.184,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2.3

Από ΚΑ 02.10.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσού   2.900,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.400,00€.

2.1.3 Στον ΚΑ 02.70.6262.001 των εξόδων με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση   ποσού 4.464,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
2.4 Από ΚΑ 02.10.6265.005 με τίτλο «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» ποσού   2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους   πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€. 2.1.4

Στον ΚΑ 02.30.6263.003 των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 22.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 70.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 92.000,00€   προερχόμενη από ιδίους πόρους (Αφορά την έκτακτη επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 58.864,80€ με την αρίθμ. 206/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης).          

        

2.5 Από ΚΑ 02.10.6278.001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263)», ποσού   5.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.611,20€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.388,80€.
2.6 Από ΚΑ 02.10.6611.001 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων» ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους     πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.7 Από ΚΑ 02.10.6673.002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων   Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ – ΟΤΑ)» ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.
2.8 Από ΚΑ 02.10.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός-κάμερες)» ποσού   3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.9 Από ΚΑ 02.30.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (κολωνάκια)», ποσού 2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.10

Από ΚΑ 02.30.7424.004 με τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομουμένων – προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.» ποσού 7.264,79€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.264,79€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

2.11 Από ΚΑ 02.70.6236.003 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ)», ποσού 500,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.
2.12 Από ΚΑ 02.70.6262.019 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» ποσού 15.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 11.272,01€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.727,99 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 410/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email