410/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 410/2017

Περίληψη :

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία           του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 42ο

Στο 42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από12/10/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 04/2017 μελέτη του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», προϋπολογισμού 197.795,44 €,
 2. Το αριθ. 16192/29.09.2017 συμφωνητικό, ποσού 197.795,44 €,
 3. Την αριθ. 16880/11-10-2017 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας του έργου και
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016, οι οποίες προβλέπουν ότιγιατηνπαραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικά ο Προϊστάμενος τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3, η επιβλέπουσατου έργου Μαστέλλου Γεωργία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 και ότι ητριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του,η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει το Δ.Σ. σύμφωνα μετο άρθρο 151τουΝ.4412/20

Απαιτείται, μετά τα ανωτέρω, να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4412/2016, το τεχνικό μέλος που προέκυψε είναι η δημοτική Υπάλληλος Πέππα Κωνσταντίνα κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης με αναπληρώτρια την επίσης δημοτική Υπάλληλο Φίλη Κωνσταντίνα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
 • την από 12/10/2017εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • το αποτέλεσμα της κλήρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία» αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς Υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

 1. Κατσιμπούλας Βασίλειος ΤΕ3 Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός,
 2. Μαστέλλου Γεωργία ΠΕ6Τοπογράφος Μηχανικός,
 3. Πέππα Κωνσταντίνα ΠΕ Μηχανικος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης με αναπληρώτρια την Φίλη Κωνσταντίνα ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 410/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email