41/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

41/2022 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» (5/2019 μελέτη ΤΥ)
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 31/01/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί,
1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:
Μελέτη: 5/2019 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 69.155,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ανάθεση: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 14.113/19-11-2019
Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 19-05-2020
Ποσό συμφωνητικού: 33.033,23 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)
Επίβλεψη: Τιμολέων Χασιώτης – Νικόλαος Στούκας
2) Την αριθ. 17924/14-12-2021 αίτηση της ΠΙΣΤΕΥΟΣ A.E., Αναδόχου του έργου του θέματος και
3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ», σύμφωνα με την 5/2019 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά (δύο) 2 μήνες, ήτοι έως 19-3-2022 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του εργολάβου.
Ο προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 το ως άνω πρακτικό
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «AΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» της αρ. μελέτης 5/2019, κατά (δύο) 2 μήνες έως 19.03.2022 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email