41/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης/24-02-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  41/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 7/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:00’ συνήλθε σε Έ κ τ α κ τ η  &  Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1745 /24-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Ζάρκος Δημήτριος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  ουδείς      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 33. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 34. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 35. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
36. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  ουδείς      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το σώμα για το έκτακτο και κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου θέματος  αυτής με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 7/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 .

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  από 24-2-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: Μαστοράκος Λεωνίδας

 

             Κιάτο   24-2-2020

 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. 7/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  προϋπολογισμού535.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), την οποία συνέταξε  η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά  την κατασκευή συλλογικού αρδευτικού έργου, με υπό πίεση δίκτυα σωλήνων, στην  περιοχή  του αναδασμού της Κοινότητας Κεφαλαρίου της ΔΕ Στυμφαλίας.
  2. Το άρθρο 4 παρ. 2 του  Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  έγκριση της αριθ. 7/2020 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  μετά των τευχών δημοπράτησης,  προϋπολογισμού 3.535.000,00 €  με ΦΠΑ 24%  (CPV: 45232120-9), όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ/ Τ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 7/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μετά των τευχών Δημοπράτησης της,
  • την από 24-2-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά  Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μ. Λέγγα, Κ. Συριάνου, Β. Γαλάνης Ν. Ζαχαρόπουλος , Σ. Γκούμα .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Χουσελάς  έδωσε λευκή ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   .

 

  1. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής, σύμφωναμε το  άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 .

 

  1. Εγκρίνει,την αριθ. 7/2020 μελέτη, μετά των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, προϋπολογισμού 3.535.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%   (CPV:45232120-9).

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 41/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

Print Friendly, PDF & Email