41/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  10 / 13-9-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   41 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση  πίστωσης  για ειδικό σεμινάριο  µε τίτλο «Λειτουργία & Αρµοδιότητες Σχολικών Επιτροπών ∆ήµων από την Εταιρεία  ΕΠΑΦΟΣ  που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την  18ην   Οκτωβρίου 2019».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Σεπτεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 246/1-9-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Ι.    Μπέκα  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ  2ο

 

 

Πριν την έναρξη  της συνεδρίασης ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η  παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα  λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  πίστωσης  για ειδικό σεμινάριο  µε τίτλο «Λειτουργία & Αρμοδιότητες  Σχολικών Επιτροπών ∆ήµων από την Εταιρεία  ΕΠΑΦΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  εξέθεσε ότι:

Η Εταιρεία  ΕΠΑΦΟΣ   διοργανώνει στις   18 Οκτωβρίου  του έτους 2019  στην Αθήνα,  επίκαιρη ημερίδα  με θέμα (Ανάλυση Αρμοδιοτήτων -Λειτουργία Προσωπικού  Σχολικών Επιτροπών Δήμων)  στο σεμινάριο θα αναλυθούν βήμα  προς βήμα οι αρμοδιότητες & ο τρόπος λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών, θέματα που αφορούν Μίσθωση Σχολικών Κυλικείων βάσει νομοθετικού πλαισίου, ζητήματα προϋπολογισμού-Απολογισμού-Εκτέλεσης δαπανών κλπ, που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα  Α’/θμιων & Β’/θμιων Σχολικών Επιτροπών, όπου η αξία συμμετοχής ανέρχεται σε εκατόν  σαράντα  πέντε ευρώ (145,00) χωρίς Φ.Π.Α,  και  εκατόν εβδομήντα εννέα  ευρώ και ογδόντα λεπτών (179,80)€ με το Φ.Π.Α. 24%.

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε, πως είναι απαραίτητη η  συμμετοχή  του τακτικού υπαλλήλου (Λαλιώτη  Γεωργίου  του Νικολάου) που εκτελεί  καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην  ανωτέρω ημερίδα,  καθ’ ότι οι ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής είναι  πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης  και γνώσης,   προκειμένου  να αποφευχθούν προβλήματα στην λειτουργία της  και να δίνονται λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται.

 

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή  να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το θέμα   που  διοργανώνει  η Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ  σχετικά  με την  ημερίδα   και

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την συμμετοχή στην εν λόγω ημερίδα  του  υπαλλήλου  Λαλιώτη Γεωργίου.

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    O μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει τη  διάθεση   πίστωσης  ποσού  εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (179,80)  με Φ.Π.Α  24%,  για  κάλυψη  δαπάνης,   για την συμμετοχή  του υπαλλήλου  μας, στην επίκαιρη ημερίδα  που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  στις 18-10-2019 με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) από την Εταιρεία  ΕΠΑΦΟΣ  και με νεότερη απόφαση μας, θα εγκρίνουμε  την δαπάνη  της μετακίνησής του,  από Κιάτο  προς Αθήνα  και από Αθήνα προς Κιάτο, με βάση τα εισιτήρια  λεωφορείου του ΚΤΕΛ ή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ή του Ι.Χ.  αυτοκινήτου του που θα χρησιμοποιήσει.

 

2.-  Εγκρίνει  την  συμμετοχή του τακτικού  υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, (Λαλιώτη  Γεωργίου  του Νικολάου) όπου εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)  με έδρα  την Τοπική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου  οδός Γ. Γεννηματά  2    (Τ. Κ. 202-00  ΚΙΑΤΟ) και Α.Φ.Μ.  997636480 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως συμμετάσχει στην επίκαιρη ημερίδα που διοργανώνει η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ, στην Αθήνα   στις     18-10-2019 με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων)

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την πληρωμή  της συμμετοχής στην επίκαιρη ημερίδα  στις 18-10-2019,  στην εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     41 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-09-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email