41/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                      

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 15/11-11-2019 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Αριθμός Απόφασης  41/2019

Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου και
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 Νοεμβρίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:302/5-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου και
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 1. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/212/16-10-2019  έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Το αριθμ. πρωτ: 196/1-11-2019 έγγραφο του Διευθυντή  του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Το αριθμ. πρωτ: 225/18-10-2019 έγγραφο του Διευθυντή  του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Το αριθμ. πρωτ: 131/18-10-2019 έγγραφο της Διευθύντριας  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Το αριθμ. πρωτ: 118/17-102019   έγγραφο της  Διευθύντριας του  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου.
 6. Το αριθμ. πρωτ: 176/5-11-2019  έγγραφο της  Προϊσταμένης  του Νηπιαγωγείου Ψαρίου
 7. Το αριθμ. πρωτ: 112/5-11-2019  έγγραφο της  Προϊσταμένης  του 7ου  Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

                                   Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει τα εξής ποσά:
 • Των πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του  2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των οκτακοσίων δέκα ευρώ (810,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του  6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (2.150,00 )€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του  7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 )€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου.
 • Των πεντακοσίων ευρώ (500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου  Ψαρίου.
 • Των τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.700,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του   7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  12-11-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email