45/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 45/2019

 

Περίληψη :

 

Επί αιτήματος ΣΤΑΘΟΥΛΗ Σπυρίδωνα περί,  χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται την ΤΚ Στενού                  ΔΕ Φενεού Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 1446/8.2.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 12. Κουκουμέλης Γεώργιος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Aλεξόπουλος Βασίλειος 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5.Φιακάς Παναγιώτης 6.Νανόπουλος Βασίλειος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
9. Χρυσικός Παύλος 10. Πανάγου Αθανάσιος 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : ουδείς
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 15ο

Ημερήσιας διάταξης

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος ΣΤΑΘΟΥΛΗ Σπυρίδωνα περί,  χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται στην ΤΚ Στενού ΔΕ Φενεού Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

 1. την με αρ. πρωτ. Αίτηση του ενδιαφερομένου με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα,
 2. την από 29/10/2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που ακολουθεί:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

Κιάτο 29/10/2018

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ 27423-60104

Fax  27420-23562

Προς:

1.       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.       Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Σταθούλη, στο Στενό Κορινθίας, που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
 3. Την αριθμό 3638/2015 απόφαση ΣτΕ
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-4-2007 εγκύκλιο 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.
 5. Την υπ’ αριθμ. 11739/23-10-2018 αίτηση του κου Σ. Σταθούλη
 6. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Γιάννη Γκεζερλή, όπου απεικονίζεται το υπό μελέτη ξενοδοχειακό κατάλυμα και το απόσπασμα χάρτου της ευρύτερης περιοχής που συνοδεύει αυτό,
 7. ότι το ακίνητο βρίσκεται εντός του οικισμού Στενού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την Δήλωση του Ν. 651/77 του αρχιτέκτονος μηχανικού Γιάννη Γκεζερλή.
 8. Ότι βάσει του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος, το ακίνητο διαθέτει επαρκή χώρο για την εκτέλεση των απαραίτητων ελιγμών από αντιπροσωπευτικό όχημα.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο ακίνητο που εμφαίνεται στο συνημμένο στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα, επί της επαρχιακής οδού Γκούρας – Φενεού και εντός του οικισμού Στενού Κορινθίας, με τους εξής όρους:

 

 1. Το πλάτος της διαμορφούμενης εισόδου θα είναι 8,00μ. και της εξόδου 8,21μ., ακολουθώντας τη διάταξη που φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα και εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας.
 2. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγονται τα λιμνάζοντα ύδατα στην ασφαλτοστρωμένη οδό.
 3. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις εγκεκριμένες θέσεις στην ασφαλτοστρωμένη οδό όπως φαίνεται στο εγκεκριμένο και συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα.
 4. Η είσοδος και η έξοδος θα κατασκευαστούν με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
 5. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο και την έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. Για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από την ιδιοκτησία, θα πρέπει να τοποθετηθεί σαφής και εμφανής σήμανση, ήτοι:
 • Προειδοποιητική πινακίδα Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» επί της πλευράς εξόδου της διαμορφούμενης εξόδου του οικοπέδου, ώστε να εξασφαλίζεται κατά την έξοδο στην επαρχιακή οδό η παραχώρηση προτεραιότητας στους κινούμενους επ’ αυτής.
 • Προειδοποιητική πινακίδα P – 7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα», που θα τοποθετηθεί σε σημείο εμφανές, ώστε να ανακόπτει την πορεία των κινούμενων εντός του οικοπέδου οχημάτων από το σημείο εξόδου προς το σημείο εισόδου.
 • Προειδοποιητική πινακίδα P – 7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα», που θα τοποθετηθεί σε σημείο εμφανές, ώστε να αποτρέπει τους κινούμενους επί της επαρχιακής οδού να εισέλθουν στην ιδιοκτησία από το σημείο εξόδου από αυτήν.
 • Προειδοποιητική πινακίδα P – 7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα», που θα τοποθετηθεί σε σημείο εμφανές, ώστε να αποτρέπει τους κινούμενους εντός του οικοπέδου να εξέρχονται στην επαρχιακή οδό από το σημείο εισόδου.
 1. Η έγκριση εισόδου – εξόδου, με τις προϋποθέσεις που χορηγείται, θα ισχύει μόνον εφόσον η διάταξή της εγκριθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της, απαιτείται νέα έγκριση εισόδου – εξόδου από το Δήμο Σικυωνίων.
 2. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της εγκατάστασης, για την οποία δίνεται η παρούσα άδεια, ως τουριστικό κατάλυμα. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
 3. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα αρνητικά στοιχεία σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος.
 4. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με τις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις.  Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει.

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

 1. την 24/2018 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την με αρ. πρωτ. 11739/23.10.2018 αίτηση του ενδιαφερομένου με τα συνημμένα,
 • την από 29/10/2018 εισήγηση της ΤΥ,
 • την 24/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Γκούρας-Φενεού και εντός οικισμού ΤΚ Στενού ΔΕ Φενεού στο Σταθούλη Σπυρίδωνα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση και απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα Ιωάννη Ν. Γκεζερλή που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 45/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14/02/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email