41/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   41 / 2017

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως του Βοηθητικού Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου

                    Άννη για εκδήλωση επίδειξη πολεμικών τεχνών στις 19-11-2017.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                  2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                          

 

                                                                                                    

Θέμα   1ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Δομετίου   Άννη, για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 19-11-2017» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο κ. Δομετίου Άννης,      μας υπέβαλε την από 4-10-2017 αίτησή του και μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το χώρο του κλειστού βοηθητικού Γυμναστηρίου του 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, στις 19-11-2017, προκειμένου να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 100/05-10-2017   έγγραφό μας, υποβάλαμε το αίτημα του κ. Δομετίου   Άννη   στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και της ζητήσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι του εν λόγω χώρου.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ.   100/05-10-2017   σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ. 654/6-10-2017   έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου στον κ. Δομετίου Άννη, προκειμένου   στις 19-11-2017 να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω κλειστού γυμναστηρίου.

                                                            

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει   την παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου  Άννη, προκειμένου   στις 19-11-2017 να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai.

     Σημειώνεται ότι κατά την χρησιμοποίηση του εν λόγω χώρου, δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

                                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                     

                                                                                                            

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   11-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email