41/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 41/2017

Θέμα : «Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την Επισκευή – συντήρηση της γέφυρας του ποταμού Ελισσώνα βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου .

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                        αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος
 1. Πανάγου Αθανάσιος
 
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
Αντ/δρος (Αποχ. μετά το   22ο θέμα Η.Δ)
 1. Χρυσικός   Παύλος  
 
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας
 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 
 1. Μυττάς Ιωάννης
 
 1. Γεώργας Χρήστος  
 
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. . Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

   Στο 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την Επισκευή – συντήρηση της γέφυρας του ποταμού Ελισσώνα βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ.5/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων με την οποία ομόφωνα Αιτείται την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την στατική επάρκεια ,την επισκευή και συντήρηση της γέφυρας του ποταμού

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγω στο κ. Φαρμάκη Παναγιώτη Πρόεδρο της Δ.Κ. Σικυωνίων ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω :

«….θα πρέπει να προβούμε στην έλεγχο της στατικής επάρκειας της γέφυρας του ποταμού Ελισσώνα και στην επισκευή – συντήρησή της λόγω της διάβρωσης που έχει υποστεί στη συμβολή της με την οδό Καλογεροπούλου για την αποφυγή ατυχημάτων πεζών και οχημάτων …»

  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 •    την αριθ. πρωτ. 5/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων  – και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης, για την Στατική Επάρκεια , την Επισκευή και Συντήρηση της Γέφυρας του ποταμού Ελισσώνα και συγκεκριμένα στην βόρεια πλευρά του και επί της οδού Καλογεροπούλου , για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με την αριθ. 5/2017 απόφαση της του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Τεχνική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες σύνταξη μελέτης κ.λ.π.  

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 41/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email