409/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

37η/28 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

409/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

«Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18872/25.11.22 και σε ορθή επανάληψη 18892/25.11.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι. – Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε στα μέλη ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 294/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την ανάγκη λήψης του περιεχομένου της, σε ορθή επανάληψη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • τα από 01.09.2022 & 02.09.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την 294/2022 (Ω21ΙΩ1Θ-6Τ1) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

  1. B. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου

ΛΑΜΒΑΝΕΙ σε ορθή επανάληψη το περιεχόμενο της 294/2022 προηγούμενης απόφασης ως κάτωθι:

Ι. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,87  – 4.345,13 – 1.588,50 – 15.711,27 – 7.954,67 – 2.877,00 – 2.480,00 – 28.782,46 – 3.111,05 – 8.043,88 – 8.040,00 – 1.000,00)  26.087,91€  μειώνουμε κατά  9.575,01€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.512,90€ (26.087,91 – 9.575,01) και το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6041.001 με τίτλο  «Αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.716,80€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6054.001 με τίτλο  «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ)»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.858,21€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Από Κ.Α. 02.30.7111.003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις (Αποζημιώσεις δικαιούχων που θα προκύψουν από κυρωμένες  Πράξεις Εφαρμογής) στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού  223.783,07€ προερχόμενη από Επιστροφή Δανείο από Τ.Π. & Δανείων  μειώνουμε κατά 219.200,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.783,07€ και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

2α.1 Στον Κ.Α.  02.30.7112.003 με   τίτλο  «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων»,  πίστωση ποσού 120.000,00€  προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 22.940,00€ προερχόμενη από ΥΠ.ΕΣ.-ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 142.940,00€
2α.2 Στον Κ.Α. 02.30.7135.018 με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
2α.3 Στον Κ.Α. 02.30.7135.019 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
2α.4 Στον Κ.Α. 02.70.7135.023 με τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό  37.200,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Επιστροφή Δανείου από Τ.Π. & Δανείων.
Από Κ.Α. 02.25.7135.006 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 μειώνουμε κατά 15.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.800,00€ και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 2β.1 Στον Κ.Α. 02.25.7135.001 με τίτλο  «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  ποσό  15.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019.

 

 

 

ΙΙ Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 409/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email