409/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 409/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 44/2021 απόφαση του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«Η ΜΗΚΩΝΗ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 19ης/14.12.2021 ειδικής συνεδρίασης του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

Αριθμός Απόφασης 44/2021 ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Στο Κιάτο σήμερα δεκατέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. συνήλθε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 Α.Π. 69472/24.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών), το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 644/10.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
Ζάρκος Δημήτριος Πρόεδρος Τσολάκος Γεώργιος Μέλος
Δομετίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος    
Νανόπουλος Βασίλειος Μέλος    
Πήχα Μαρία Μέλος    
Ρόκου Βαλεντίνα Μέλος    
Δουβή Κωνσταντίνα Μέλος    
Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος    
Μαστοράκης Δημήτριος Μέλος    

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Προϋπολογιστικό Πίνακα, την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 και ανέγνωσε και ενημέρωσε για κάθε μία πίστωση Εσόδων – Εξόδων αναλυτικά.

Στη συνέχεια γνωστοποίησε στο συμβούλιο ότι σύμφωνα με ότι προβλέπεται από την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β’): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022» το σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. (ΥΠΕΣΔΑ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες αναπροσαρμογές.

 

Με το υπ’ αριθμ. 2140/2.12.2021 έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2022 του Νομικού μας προσώπου. Σύμφωνα με αυτήν ο προϋπολογισμός:

Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένος

Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμούς ΟΤΑ 2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ψηφίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω καθώς και

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β’): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022».

Το υπ’ αριθμ. 2140/2.12.2021 έγγραφό του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασιλείου)

 

Α./ Εγκρίνουν και ψηφίζουν τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων                         «Η ΜΗΚΩΝΗ» οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ : 985.871,86 € ΕΞΟΔΑ: 985.789,15 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 82,71 €

 

Β./ Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του νομικού προσώπου να προσκομίσει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

14/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3291) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022».
  • την 43/2020 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου Π/Υ 2022,
  • το υπ’ αριθμ. 2140/2.12.2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2022 του Νομικού Προσώπου.
  • την 44/2020 (94ΞΛΟΚΣ8-ΖΝΗ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί Ψήφισης Π/Υ οικονομικού έτους 2022,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      «Η ΜΗΚΩΝΗ», οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την 44/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 409/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email