409/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 409/2018

Περίληψη : Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους (314/2018 ΑΟΕ)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

(ημερήσιας διάταξης)

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους (314/2018 ΑΟΕ), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 314/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
 • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 314/2018 (ΩΞΟΘΩ1Θ-ΛΩΛ) απόφαση ΟΕ,
 • την από 08/10/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 379/2018 (6ΩΧΕΩ1Θ-31Θ) απόφαση ΔΣ,
 • την 54036/3.10.2018 (6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφαση ΥΠΕΣ,
 • την 88/2018 (72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) απόφαση ΔΣ
 • την 7244/13.03.2018 (ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) απόφαση ΥΠΕΣ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους ως κάτωθι, σύμφωνα με την 314/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

1α
ΕΣΟΔΟ:

Εγγράφουμε στον ΚΑ 06.00.1322.023 των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 201.000,00€ και την μεταφορά του στο αποθεματικό.

Μεταφορά

Συνολικής πίστωσης

ποσού

218.023,19€

1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον ΚΑ 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 218.023,19€ για ενίσχυσή του.

1β

Από ΚΑ 02.25.7336.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ποσού 74.400,00€ προερχόμενη από:

Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ – 58.679,65€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 – 10.185,90€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 5.534,45€

μειώνουμε κατά 17.023,19€ προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 57.376,81€ προερχόμενο από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 41.656,46€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45€.

2.
Από τον ενισχυμένο ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει συνολικό ποσό 218.023,19€.

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

218.023,19€

2.1

Στον ΚΑ 02.64.7135.001 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», πίστωση ποσού 218.023,19€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από:

Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΣ   ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 -201.000,00€,

Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ 17.023,19€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 409/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email