409/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 409/2016

Περίληψη : Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδευτικής γεώτρησης σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τ.Κ. Καισαρίου, Δ. Ε. Στυμφαλίας » .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο

       Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδευτικής γεώτρησης σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τ. Κ. Καισαρίου, Δ. Ε. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

1. Την Υδρογεωλογική Έκθεση – τροποποιημένη με τίτλο: «Ανόρυξη υδροαδρευτικής υδρογεώτρησης στη θέση: «Μπρίμιζα» της Τ.Κ. Καισαρίου, Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων».

2. Την αριθ. 8/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου με θέμα: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση: «Μπρίμιζα» της Τ.Κ. Καισαρίου, Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων», με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί:

       α) την μη ανόρυξη οποιασδήποτε υδρευτικής, αρδευτικής ή υδροαδρευτικής γεώτρησης εντός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων της Τ.Κ. Καισαρίου, η χρήση νερού της οποίας θα εξυπηρετεί ανάγκες άλλων Τοπικών ή δημοτικών Κοινοτήτων, εκτός της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου – και

       β)   την ανόρυξη γεώτρησης αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υδρευτικών ή αρδευτικών αναγκών της Τ. Κ. Καισαρίου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

(στο σημείο αυτό αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φιακάς Παν.

   και ως εκ τούτου δεν μετείχε στην ψηφοφορία του θέματος )

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την Υδρογεωλογική Έκθεση,
  • την αριθ. 8/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου ,
  • την ισχύουσα Νομοθεσία
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Με την αρνητική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Καισαρίου

Υ π έ ρ,της Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδευτικής γεώτρησης σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τ. Κ. Καισαρίου,

Δ. Ε. Στυμφαλίας τάχθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Α. Λεονάρδος , Σ. Κουτρέτσης , Ι. Μυττάς , Α. Πανάγου,         Ε. Καρακούσης, Β. Μπουζιάνη – Τσαντήλα , Π. Χρυσικός, Β. Αλεξόπουλος, Β. Δομετίου  

Κ α τ ά,της Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδευτικής γεώτρησης σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τ. Κ. Καισαρίου,

Δ. Ε. Στυμφαλίας τάχθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ. κ. Γ. Ρουμπέκας, Κ. Σαρχάνης, Π. Μπακόλιας,           Ν. Σκαρμούτσος Γ.Λαλιώτης, Χ. Γεώργας

Λ ε υ κ ό, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. κ. Ι. Κελλάρη, Ε. Μπούρης, Β. Νανόπουλος

Δεν εγκρίνει, την Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδευτικής γεώτρησης σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τ. Κ. Καισαρίου, Δ. Ε. Στυμφαλίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 409/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email