408/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

37η/28 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

408/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 293/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής                          «Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 43582/30.06.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω την επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους» με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 253.873,54€                                              και εγγραφή στον π/υ 2022»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18872/25.11.22 και σε ορθή επανάληψη 18892/25.11.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. – Δομετίου Β. – Ζάρκος Δ. – Μυττάς Ι. – Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 293/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την ανάγκη λήψης του περιεχομένου της, σε ορθή επανάληψη.

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε το τακτικό μέλος κ. Ζαχαρόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι «ψηφίζω ναι στην αποδοχή της χρηματοδότησης αλλά να διατεθούν για την απόκτηση (1) σαρώθρου και (1) μηχανήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 43582/30.06.2022 απόφαση ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω την επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους          από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  που επιχορηγείται  ο Δήμος Σικυωνίων με 253.873,54€.
 • το από 24.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την 293/2022 (6ΠΟ5Ω1Θ-82Η) απόφαση ΟΕ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 1. B. ΛΑΜΒΑΝΕΙ σε ορθή επανάληψη το περιεχόμενο της 293/2022 προηγούμενης απόφασης ως κάτωθι:

 

 1. ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται το ποσό των 253.873,54€ του ΥΠΕΣ που επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω την επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

 

 1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

  Εγγράφει ως έσοδο στον Κ.Α.  06.00.1211.010  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (43582/30-06-2022) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  νέα πίστωση ποσού  253.873,54€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

  Στον Κ.Α.  02.20.6211.001  με   τίτλο  «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»  πίστωση ποσού  253.873,54€  προερχόμενη από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ  για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 800.000,00€ (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 1.053.873,54€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 408/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email