408/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 408/2016

Περίληψη : «Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου από την Τ. Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας » .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο

       Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου από την

Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας »,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, θεσε υπόψη του Συμβουλίου :

1. Το με αριθ. πρωτ. 11407/28-7-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ. Ε Στυμφαλίας και του Προέδρου

     της Τ.Κ. Ψαρίου .

2. Το με αριθ. πρωτ. 240967/51602/20-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Π.Ε. Κορίνθου με θέμα: «Ανακοίνωση εργαστηριακών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας νερού

ανθρώπινης Κατανάλωσης Τ.Κ. Ψάρι – Δήμου Σικυωνίων»

3. Το αριθ. 1/7-10-2016 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου.

4.Την αριθ. 6/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου.

5. Την με αριθ. πρωτ. 15681 /18-10-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καλιάνων με θέμα:

«Γνωμοδότηση επί της υδροδότησης της Τ.Κ. Ψαρίου από την Τ.Κ. Καλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του θέματος προκειμένου να εξετασθούν οι προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • Τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα ,
  • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. ,
  •    την ισχύουσα Νομοθεσία – και
  •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα  

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τ. Κ. Ψαρίου και του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Καλιάνων

Α ν α β ά λ ε ι το θέμα με τίτλο : «Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου από την Τ. Κ. Καλλιάνων

της Δ. Ε. Στυμφαλίας » προκειμένου να εξετασθούν οι προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας σχετικά έγγραφα .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 408/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email