407/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

36η/24 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

407/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 24η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30’ μμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18725/24.11.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος – Δομετίου Βασίλειος – Ζάρκος Δημ. – Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι. – Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος ενημέρωσε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/11/2022 πρακτικό της Επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1296/01.08.2022 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ] με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α-ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 404/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΟΝΩ1Θ-ΤΨ1) απόφαση της οικονομικής επιτροπής

 

Σήμερα, την 23η ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

 1. Ιωάννης Τσιοκάρας
 2. Νικόλαος Στούκας
 3. Λεωνίδας Μαστοράκος

οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, σύμφωνα με την με υπ’ αριθ. 404/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΟΝΩ1Θ-ΤΨ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία διερεύνησης τιμών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων».

 

Ο Δήμος  προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» η οποία συνιστά ένα κύριο υποέργο , ένα συνοδό υποέργο για την μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού και ένα συνοδό υποέργο δράσεων δημοσιότητας

 

Η εν λόγω πράξη αποτελείται από  τα κάτωθι υποέργα :

Υποέργο 1:      «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων»

Υποέργο 2:      «Υπηρεσίες Συμβούλου»

Υποέργο 3:      «Δράσεις Δημοσιότητας»

 

Στους ειδικούς όρους της πρόσκλησης, ορίζεται ότι κάθε προτεινόμενη πράξη θα συνοδεύεται από μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από ανεξάρτητο σύμβουλο, μετά από ανάθεση από τον δικαιούχο δήμο και επιπλέον, στη μελέτη των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου θα αποτυπώνεται η κοστολόγηση των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της/των Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών του δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές). Η κοστολόγηση θα λάβει υπόψη και το οικονομικό πλαφόν (μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που έχει τεθεί, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε (Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ) της Πρόσκλησης.

 

Για το Υποέργο 1:  Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίες

 

Περιγραφή

 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 18618/22.11.2022 έγγραφό μας εστάλη αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εξής εταιρείες :

 

 1. Open technology Services A.E με αριθμ. Πρωτοκ 1936/2022 και αρ. πρωτ. Δήμου: 18669/23.11.2022
 2. Alfaware πληροφορική Α.Ε με αριθμ. Πρωτοκ 464 και αρ. πρωτ. Δήμου: 18672/23.11.2022
 3. COLLECTIVES A.E με αριθμ. Πρωτοκ IT/289/22 και αρ. πρωτ. Δήμου: 18671/23.11.2022

Το αίτημα αφορούσε στην υποβολή  οικονομικής προσφοράς σχετικά με το υποέργο 1, για τα ακόλουθα:

Παραδοτέα

 

Π1.      Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Π2.      Έξυπνος Οδηγός Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

Π3.      Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κτλ

Π4.      Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

Π5.      Σύστημα έξυπνης άρδευσης

Π6.      Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης

Π7.      Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες

Π8.      Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

Π9.      Ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω λάβαμε τις οικονομικές προσφορές όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για το Υποέργο 1:  «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και  Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)  του Δήμου Σικυωνίων»

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΙΜΗ (€) (ΜΕ ΦΠΑ)
Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

 

Open technology Services A.E 60.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 63.000,00
COLLECTIVES A.E 57.000,00
Έξυπνος Οδηγός Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

 

Open technology Services A.E 70.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 73.500,00
COLLECTIVES A.E 66.500,00
Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κτλ

 

Open technology Services A.E 40.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 42.000,00
COLLECTIVES A.E 38.000,00
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών Open technology Services A.E 30.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 31.500,00
COLLECTIVES A.E 28.500,00
Σύστημα έξυπνης άρδευσης Open technology Services A.E 130.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 136.500,00
COLLECTIVES A.E 123.500,00
Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης  

Open technology Services A.E

 

110.000,00
 

Alfaware πληροφορική Α.Ε

115.500,00
 

COLLECTIVES A.E

104.500,00
Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες Open technology Services A.E 30.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 31.500,00
COLLECTIVES A.E 28.500,00
Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας Open technology Services A.E 111.000,00
Alfaware πληροφορική Α.Ε 116.550,00
COLLECTIVES A.E 105.450,00
Ηλεκτρονική τιμολόγηση  

Open technology Services A.E

 

20.000,00
 

Alfaware πληροφορική Α.Ε

 

21.000,00
COLLECTIVES A.E 19.000,00

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές  που ελήφθησαν για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, η ακόλουθη μέση τιμή των προσφορών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€) (ΜΕ ΦΠΑ)
Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων 60.000,00
Έξυπνος Οδηγός Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών 70.000,00
Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κτλ 40.000,00
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 30.000,00
Σύστημα έξυπνης άρδευσης 130.000,00
Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης 110.000,00
Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες 30.000,00
Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας 111.000,00
Ηλεκτρονική τιμολόγηση 20.000,00
  601.000,00€

 

Ο προϋπολογισμός του 1ου Υποέργου με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στις 601.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση προκειμένου στην συνέχεια να εκπονηθεί η μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό όπως αυτός διαμορφώθηκε από την έρευνα αγοράς.

Προς διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      Τσιοκάρας Ιωάννης 2.      Στούκας Νικόλαος 3.      Μαστοράκος Λεωνίδας

 

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε τα τακτικό μέλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος ο οποίος δήλωσε ότι :

«-Ψηφίζω θετικά, με ενστάσεις που περιγράφονται παρακάτω, το μοναδικό θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τούτο για να μην απωλέσει ο Δήμος  Σικυωνίων τη δυνατότητα να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό για τις δράσεις που αναφέρονται στο θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.»

-Γιατί καθυστέρησε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δ.Σ.

-Ενημερώθηκαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων έγκαιρα για να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις δικές τους εξειδικευμένες προτάσεις.

-Υπάρχει τεχνική μελέτη-έκθεση για όλες τις προτάσεις, στην οποία θα περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις  για τις προδιαγραφές που έχει κάθε έργο  και τις ανάλογες τιμές.

-Αν υπάρχει τεχνική μελέτη, αυτή συνοδεύεται με αντίστοιχες προσφορές. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της κάθε εταιρείας.

-Αν οι Δημοτικές Παρατάξεις έχουν ενημερωθεί και προσκομίσουν καλύτερες προτάσεις τι μέλει  γενέσθαι.  Δεν οφείλατε να αναμένεται τις προτάσεις τους.

-Το, πρόγραμμα έχει [36] δράσεις, με ποια κριτήρια  έγινε η επιλογή των [16] δράσεων.

-Διαπιστώνω ότι στις προσφορές των [16] δράσεων που πήρατε συμμετέχουν [3] εταιρείες. Έχετε εξασφαλίσει και έχετε αξιολογήσει ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα  να ανταποκριθούν σε όλες τις δράσεις.

Π.χ. στην δράση «έξυπνος οδηγός πόλης…….» υπάρχουν [3] προσφορές που αντιστοιχούν στα ποσά των 70.000  – 73.500 και 66.500 ευρώ. Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές και πως θα αξιολογηθούν.

-Εδρεύουν αντίστοιχες εταιρείες  στην περιοχή μας. Ζητήσατε να κατατεθούν προτάσεις και από αυτές τις εταιρείες.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α΄147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 1296/01.08.2022 (98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, έκδοση2/0) της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ.
 • την 404/2022 (ΩΣΟΝΩ1Θ-ΤΨ1) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών»
 • το ως άνω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1296/01.08.2022 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ]                                            με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α-ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039  .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 407/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email