407/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 407/2017

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 39ο

Στο 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
 • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • τα έγγραφα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1

7921100-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους 2016 Υπηρεσία 1 6.000,00 6.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00
Φ.Π.Α.(24%) 1.440,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1   Υπηρεσίες φύλαξης σύμφωνα με την αρ. 5/2017 μελέτη του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 26.08.2017 έως 26.09.2017 Υπηρεσία 1 1.336,50 1.336,50
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.336,50
Φ.Π.Α.(24%) 320,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.657,26

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κωδικός CPV : 30120000-6
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κατά αποκοπή 1 1.344,00 1.344,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.344,00 €
ΦΠΑ 24%    322,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.666,56 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd3 Η.Μ. 40 275,50 11.020,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων Η.Μ. 22 152,00 3.344,00
3 Φορτωτής έως και 100 hp Η.Μ. 22 209,00 4.598,00
Συνολική αξία εργασιών (€):    18.962,00
Απρόβλεπτα        38,00
Άθροισμα:    19.000,00
ΦΠΑ (24%): 4.560,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    23.560,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd3 Η.Μ. 40 275,50 11.020,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων Η.Μ. 22 152,00 3.344,00
3 Φορτωτής έως και 100 hp Η.Μ. 22 209,00 4.598,00
Συνολική αξία εργασιών (€):    18.962,00
Απρόβλεπτα        38,00
Άθροισμα:    19.000,00
ΦΠΑ (24%): 4.560,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    23.560,00

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 1. Το από 29-09-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5476 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση φίλτρων και λαδιού κινητήρα, λάστιχα ζανφόρ, ιμάντων κινητήρα, τακάκια εμπρός, συμπλήρωμα βαλβολίνης 1 80,00 80,00
  ΣΥΝΟΛΟ 80,00
  Φ.Π.Α. 24% 19,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 99,20
 1. Το από 29-09-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2216 όχημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση φίλτρων και λαδιού κινητήρα, λαμπτήρων, συμπλήρωμα βαλβολίνης τροχών 1 80,00 80,00
  ΣΥΝΟΛΟ 80,00
  Φ.Π.Α. 24% 19,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 99,20
 1. Το από 29-09-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 45066 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση φίλτρων και λαδιού κινητήρα, φάρων, κεραίας και μπουτόν κλαπέτου 1 180,00 180,00
  ΣΥΝΟΛΟ 180,00
  Φ.Π.Α. 24% 43,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 223,20
 1. Το από 29-09-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 113694 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή καλωδίωσης, αλλαγή φίλτρων και λαδιών, λάστιχα αμορτισέρ πίσω, τοποθέτηση γενικού διακόπτη, πόλου μπαταρίας 1 90,00 90,00
  ΣΥΝΟΛΟ 90,00
  Φ.Π.Α. 24% 21,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 111,60
 1. To από 03-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5504 όχημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, υαλοκαθαριστήρων, αλλαγή ταμπούρα και σιαγόνες πίσω φρένων, ρεγουλάρισμα, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης 1 300,00 300,00
  ΣΥΝΟΛΟ 300,00
  Φ.Π.Α. 24% 72,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 372,00
 1. Το από 03-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2211 όχημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, αλλαγή τακάκια πίσω φρένων, ρεγουλάρισμα, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης 1 160,00 160,00
  ΣΥΝΟΛΟ 160,00
  Φ.Π.Α. 24% 38,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 198,40
 1. Το από 03-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2917 όχημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, ιμάντα και βοηθητικού καθρέπτη 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00
  Φ.Π.Α. 24% 24,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 124,00
 1. Το από 03-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2236 όχημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιού κινητήρα, μπουζί και φίλτρων, αλλαγή άνω αντλίας συμπλέκτη και σετ κάτω αντλίας, αλλαγή 4 ελαστικών, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 120,00 120,00
  ΣΥΝΟΛΟ 120,00
  Φ.Π.Α. 24% 28,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 148,80
 1. Το από 04-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 86393 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service 2 φορές), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, αλλαγή κοπίδι στο σφυρί, γρασάρισμα, καθαρισμός κυκλώματος τροφοδοσίας, πλήρωση υδραυλικού λαδιού, γενικός έλεγχος 1 500,00 500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 500,00
  Φ.Π.Α. 24% 120,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 620,00
 1. Το από 04-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 45021 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service 2 φορές), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, αλλαγή προβολέων, μαρκούτσι υδραυλικού, εξαγωγή και τοποθέτηση βάκτρου μπουκάλας συστήματος διεύθυνσης, γρασάρισμα, καθαρισμός κυκλώματος τροφοδοσίας 1 850,00 850,00
  ΣΥΝΟΛΟ 850,00
  Φ.Π.Α. 24% 204,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.054,00
 1. Το από 04-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 111235 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, αλλαγή φάρου και ηλεκτρολογικές εργασίες, γρασάρισμα, τοποθέτηση 2 κουλούρια σταθεροποίησης χορτοκοπτικού, τοποθέτηση αντιψυκτικού, γενικός έλεγχος 1 300,00 300,00
  ΣΥΝΟΛΟ 300,00
  Φ.Π.Α. 24% 72,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 372,00
 1. Το από 12-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 45021 μηχάνημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή εμπρόσθιου συστήματος διεύθυνσης, ρύθμιση μαχαιριού, αλλαγή γλύστρες, επισκευή διαρροής χειριστηρίου, αλλαγή σωληνώσεων καμπίνας A/C 1 1.000,00 1.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00
  Φ.Π.Α. 24% 240,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.240,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 407/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email