407/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 407/2016

Περίληψη : Αποδοχή προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα: «Αποδοχή προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα »,και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17/10/2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                            Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2016

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                            Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                             

Παιδείας & Πολιτισμού                                              

                                                                                                         ΠΡΟΣ

  1. 1.κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  2. 2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. 3.Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016 – 2017 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Σχετ.: 1. Η αρ. 66/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Δ81Ω1Θ-Υ3Ρ).

2. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036/

   30-6-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420/

     5-9-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2863/τΒ/08-09-2016).

4. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/

   1640/13-10-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ:76ΖΑ4653Π4

     – Ε75).

5. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/

     7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-  

     06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για

     Όλους.

Με την αριθ. 66/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017 και ορίστηκε υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου για την επιμέλεια και σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, με το (2) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού ο Δήμος μας πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος φορέας του Προγράμματος.

Με την (3) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Με το (4) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού εγκρίθηκε η υλοποίηση στο Δήμο μας δύο Γενικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

– Δύο (2) τμήματα «Άθληση και Παιδί»

– Τρία (3) Τμήματα «Άθληση και Γυναίκα».

Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων η 17-10-2016 και ημερομηνία λήξης η 31-7-2017 με μέγιστη περίοδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 28 εβδομάδες.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30/7/2016, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Την αποδοχή των εγκεκριμένων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου έως 31/7/2017.

2. Την απόφαση για την ημερομηνία έναρξης και λήξης των προγραμμάτων στο Δήμο μας.

3. Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (5 σχετ.).

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                                                                                                                             Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                        Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                     Θεόδωρος Ασημακόπουλος

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 66/2016 απόφαση Δ.Σ.,
  • την από 17/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα:

Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Κατά Πλειοψηφία : Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου , ο οποίος ψήφισε λευκό.

1.Α π ο δ έ χ ε τ α ι την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου έως 30-6-2017.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης τoυ παραπάνω προγράμματος .

3. Καθορίζει αντίτιμο 7 ευρώ ανά μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού .  

4. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο ως πρόεδρο τριμελούς Επιτροπής, μαζί με δυο (2) υπαλλήλους που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 407/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email