406/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 406/2021   Γ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Απόσυρση αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σικυωνίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με Κωδικό 14.6i.26-27.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1465, του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018,  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 24/12/2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθ. 457/2016 (ΑΔΑ:ΩΦΜΘΩ1Θ-ΩΞΩ) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό: 14.6i.26 – 27.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1465-Έκδοση 3.0) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».
 3. Την με Α.Π.: 19700/29.12.2016 Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» του Δήμου Σικυωνίων στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στον Άξονας Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
 4. Την με Α.Π.: 6335/28.06.2019 Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων», με Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», στον Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» και δη την παράγραφο 5.3 αυτής, στην ενότητα «Λοιπά έγγραφα», περίπτωση v) «Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την απόσυρση αίτησης χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί σε προηγούμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης ή αντίστοιχη δήλωση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εάν απαιτείται. Η απόφαση απόσυρσης είναι δυνατόν να περικλείεται στην απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση., εφόσον απαιτείται.»
 5. Την υπ’ αριθμ. 54/2021 (ΑΔΑ:ΩΑ7ΒΩ1Θ-ΙΜΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Π΄ροσκληςης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με κωδικό : 14.6i.26.2-4.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3658, του άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».
 6. Το με Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13023/16.12.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», περί συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό mis 5130586, με το οποίο μας ζητείται μεταξύ άλλων, η απόφαση ή βεβαίωση αρμόδιου οργάνου/προσώπου για την απόσυρση της πράξης με mis 5003140 που είχε υποβληθεί στην πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 1465 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΟΠΕΡΑΑ, λόγω αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου με την εξεταζόμενη πρόταση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου περί απόσυρσης της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου  Σικυωνίων, με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  με Κωδικό: 14.6i.26 – 27.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1465) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», λόγω αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου με την υποβληθείσα πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  με Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την ως άνω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Β. Αποσύρει το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου  Σικυωνίων με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  που υπέβαλε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  με Κωδικό: 14.6i.26 – 27.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1465) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», λόγω αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου με την υποβληθείσα πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  με Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 406/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email