405/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 405/2021   Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

1ο παραδοτέο (Π1α)  της  υπηρεσίας

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

στο Δήμο Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018,  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/12/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Στο Κιάτο σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2021, συνεδρίασε η Επιτροπή για την παρακολούθηση & παραλαβή προμηθειών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016) του Δήμου Σικυωνίων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 279/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Μαθιόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος
 2. Μαστοράκο Λεωνίδα, τακτικό μέλος,
 3. Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του 1ου παραδοτέου της αριθ. πρωτ. 17552/08-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Ένωσης «TREDIT S.A.- DOTSSOFT A.E.» που αφορά την Υπηρεσία με τίτλο : «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».

Η ανωτέρω Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (άρθρα 216 & 217) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο (ΦΕΚ 4380/Β/2021)
 5. Την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 31η.3.2022.
 6. Την υπ’ αρ. 34/2019 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
 7. Την αριθ. 243/2021 Α.O.E περί έγκρισης και καθορισμό  όρων  Διακήρυξης της ανωτέρω Υπηρεσίας.
 8. Την αριθ. 12698/29-09-2021 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας Μέσω ΕΣΗΔΗΔ Για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Υπηρεσίας με τίτλο : Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων.
 9. Την αριθ. 347/2021 Α.O.E περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
 10. Την αριθ. πρωτ. 17552/08-12-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Ένωσης «TREDIT S.A.- DOTSSOFT A.E.» Ένωσης
 11. Την αριθ. πρωτ. 18440/22-12-2021 αίτηση με την οποία υποβλήθηκε το 1ο παραδοτέο Π1α (Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης) της Υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων», το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 • Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων στην Περιοχή Παρέμβασης.
 • Συλλογή και καταγραφή πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της Περιοχής Παρέμβασης.
 • Συλλογή και καταγραφή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της Περιοχής Παρέμβασης.
 • Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Πολεοδομικών και Χωροταξικών Σχεδίων.
 • Καταγραφή των υφιστάμενων δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 • Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων.
 • Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών μελετών.
 • Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης.
 • Χαρτογράφηση των κατηγοριών εισοδημάτων, όρων δόμησης και χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.
 • Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης για όλους τους τύπους οχημάτων.
 • Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
 • Δημιουργία χαρτών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αποδοχή και έγκριση του 1ου Παραδοτέου Π1α «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης.» της  Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαθιόπουλος Μιχάλης Μαστοράκος Λεωνίδας Ευαγγελοπούλου Μαρία

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • το ως άνω πρακτικό
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

 

Β. Αποδέχεται & Εγκρίνει το 1ο Παραδοτέο (Π1α) «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης» της  Υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων» ως έχει παραληφθεί αρμοδίως και περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων στην Περιοχή Παρέμβασης.
 • Συλλογή και καταγραφή πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της Περιοχής Παρέμβασης.
 • Συλλογή και καταγραφή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της Περιοχής Παρέμβασης.
 • Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Πολεοδομικών και Χωροταξικών Σχεδίων.
 • Καταγραφή των υφιστάμενων δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 • Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων.
 • Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών μελετών.
 • Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης.
 • Χαρτογράφηση των κατηγοριών εισοδημάτων, όρων δόμησης και χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.
 • Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης για όλους τους τύπους οχημάτων.
 • Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
 • Δημιουργία χαρτών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 405/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email