405/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 22ης/05.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ εκτός έδρας

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 405/2016

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, της αρ. 27/2014 μελέτης.

Στην Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων και στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην δημαρχείο) σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 14681/30.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
1 Λεονάρδου Αναστάσιος 9 Ζάρκος Δημήτριος 1 Ρουμπέκας Γεώργιος 9 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   10 Δομετίου Βασίλειος 2 Μπούρης Ευάγγελος   10 Σκαρμούτσος Νικολ.
3 Θελερίτης Γεώργιος       11 Σπανός Κωνσταντίνος 3 Τσιάνος Ιωάννης 11 Γεώργας Χρήστος
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων           12 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μυττάς Ιωάννης 12 Μπακόλιας Παναγιώτης
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 13 Λαλιώτης Γεώργιος   5 Πανάγου Αθανάσιος    
6 Καρακούσης Ευάγγελος 14 Κελλάρης Βασίλειος 6 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.    
7 Χρυσικός Παύλος   15 Νανόπουλος Βασίλειος 7 Φιακάς Παναγιώτης    
8 Αλεξόπουλος Βασίλειος     8 Κελλάρη Ιωάννα    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
ουδείς Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Κοτσίρης Β. (Στενού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
                   

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α΄

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της εκτός έδρας Συνεδρίασης, και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα: Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, της αρ. 27/2014 μελέτης, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 03/10/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Ημερομηνία: 03/10/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                      ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Μιχάλης Μαθιόπουλος , Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜOΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ

β) Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020”

γ) Αριθμός μελέτης: 27/2014

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 220.000,00 €

ε) Ύψος δαπάνης: 90.834,35 € + ΦΠΑ 20.891,90 € = 111.726,25 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης, Διάλυση Σύμβασης: 30/03/2016

ζ) Τελική επιμέτρηση: 08/07/2016

η) Επιβλέποντες: ΤΙΜ.ΧΑΣΙΩΤΗΣ , ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3.- ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΗΧ/ΓΟΣ.ΜΗΧ ΠΕ5.

4. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 03/10/2016 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ           ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

β) ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ         ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Μιχάλης Μαθιόπουλος

Ηλεκ. Μηχ/κός ΤΕ4

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 404/2016 απόφαση Δ.Σ. περί συνεδρίασης του Δ.Σ. εκτός έδρας.
  • την από 03/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 27/2014 Μελέτη του έργου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2. Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, της αρ. 27/2014 μελέτης αποτελούμενη από τους:

α] Τον υπάλληλο Χρυσικό Βλάσσιο, ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων(ως Πρόεδρο),

β] Την υπάλληλο Φίλη Κωνσταντίνα, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων(ως μέλος) και

γ] Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σπυρίδων Κουτρέτση, (ως μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 405/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 6 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email