404/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

35η/22 .11. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

404/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 22α Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18524/22.11.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Σωτηρόπουλου Ιωάννη, παρευρέθηκε το 2ο αναπληρωματικό μέλος, κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος – Δομετίου Βασίλειος – Ζάρκος Δημ. – Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
απόντες:   – Μυττάς Ιωάννης – Ζαχαρόπουλος Νικ. – Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/11/2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, που ακολουθεί,

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου  (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020).

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

[…]στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»

 

Με την υπ’ αριθ. 1296/01.08.2022 (ΑΔΑ:98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» [ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ] με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α-ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, καλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι) και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, όπως υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελεί και η Μελέτη των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου σύμφωνα με την Πρόσκληση:

«…εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ), και τα συνημμένα αυτής (σύσταση και παραδοτέο/α και πρακτικό/ά Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών και έγκριση αυτών από την Οικονομική Επιτροπή του δικαιούχου δήμου, τρεις (3) μη δεσμευτικές προσφορές, ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες, κλπ).»

«Επιπλέον, στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου θα αποτυπώνεται η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της/των Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών του δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές). Η κοστολόγηση θα λάβει υπόψη και το οικονομικό πλαφόν (μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που έχει τεθεί, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε (Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ) της παρούσας Πρόσκλησης.»

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,

Προτείνεται

Η συγκρότηση της Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου που αφορά στην  Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου:

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννης Τσιοκάρας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕ4
2 Νικόλαος Στούκας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕ4
3 Λεωνίδας Μαστοράκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

 

Συνημμένο (1) :          Η υπ’ αριθ. 1296/01.08.2022 (ΑΔΑ:98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, έκδοση2/0) της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ1 Διοικητικού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α΄147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 1296/01.08.2022 (ΑΔΑ:98Τ546ΜΠΥΓ-ΦΔ6) Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, έκδοση2/0) της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ.
  • το από 21.11.2022 ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Συγκροτεί 3/μελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων που αφορά στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου:

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννης Τσιοκάρας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕ4
2 Νικόλαος Στούκας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕ4
3 Λεωνίδας Μαστοράκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Η Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει πρακτικό, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 404/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email