404/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

41ης/28.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 404/2021   A’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Παράταση έως 31/03/2022 συνολικά (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ

που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/24.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω της επικείμενης λήξης (31.12.2021) των συμβάσεων.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από ΥΣ.615/27-12-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση της λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 18715/24-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και το άρθρο 176 του ψηφισθέντος Ν. 4876/21 (ΦΕΚ251/23.12.2021 τεύχος Α’) με ρυθμίσεις για τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, την έκτακτη ρύθμιση οφειλών, παρατάσεις προθεσμιών για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού και για την παροχή διοικητικής υποστήριξης Δήμων, θέματα προσωπικού κ.α. και το αριθμ.πρωτ.18707/24-12-2021 έγγραφο-εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν , δέκα τρείς (13) στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και μία (1) στην δ/νση Οικονομικών , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν την 31-12-2021,δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.03.2022, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), παρακαλούμε λόγω του επείγοντος (Λήγουν οι συμβάσεις την 31-12-2021) όπως εισηγηθείτε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την έγκριση παράτασης των δέκα τριών (13) συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, μία (1) στην δ/νση Οικονομικών μέχρι την 31-03-2022, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται κατωτέρω,

α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ εργάτες Καθαριότητας 10
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 3
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • το 18715/24-12-21 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δ. Σικυωνίων,
  • το 18707/24-12-21 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Σικυωνίων,
  • την ως άνω εισήγηση του Τμ. Δημ. Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθ. Δυναμικού & Δ/ης Μέριμνας Δ. Σικυωνιών,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω παρατάσεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, * λόγω της επικείμενης λήξης (31.12.2021) των συμβάσεων

 

Β. Εγκρίνει την παράταση στις (14) ισχύουσες συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ  που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19)  από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.03.2022 και αναλυτικά:

 

α/α Ειδικότητα Θέσεις Ημερομηνία Λήξης
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 10 31/12/2021
2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 3 31/12/2021
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1 31/12/2021

 

Η ως άνω παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134).

 

Β. Κοινοποιούμε την παρούσα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 404/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email