404/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 404/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 22ο  

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Κωδικός CPV : 30120000-6
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονική διάρκεια εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργατοώρας-εργασίας-ανταλλακτικών-αναλώσιμων ΔΑΠΑΝΗ
1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών από 29-08-2018 έως 30-09-2018 1.525,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.525,00 €
ΦΠΑ 24%    366,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.891,00 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «4level»
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Μηχ. Eκσκαφέας έως και 120 hp ΩΡΑ 64
2. Φορτηγό ανατρεπόμενο ΩΦ έως 10 τόνων ΩΡΑ 58
3. Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, έως 26-09-2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MUSIC SOLUTIONS LIMITED ΕΠΕ  
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) ώρες 9 24,00 216,00
ΣΥΝΟΛΟ: 216,00
ΦΠΑ (24%):    51,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 267,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες 21 24,00 504,00
ΣΥΝΟΛΟ: 504,00
ΦΠΑ (24%): 120,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 624,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp ΩΡΑ 72
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ΩΦ έως 10 τόννων ΩΡΑ 72
3 Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 72
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (software)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.

 

  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

  1 Νέα βελτιωμένη έκδοση FespaC, FespaM & Τοίχου Αντιστήριξης (7.5.0.20) και παροχή όλων των επόμενων βελτιωμένων εκδόσεων, καθώς και ετήσια συντήρηση των FespaC, FespaM & Τοίχου Αντιστήριξης SN 7744 Υπηρεσία 1 430,00 430,00
  2 Ετήσια συντήρηση των FespaC & Τοίχου Αντιστήριξης SN 7745 Υπηρεσία 1 95,00 95,00
  ΣΥΝΟΛΟ 525,00
  Φ.Π.Α. 24% 126,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 651,00
               

Β’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Λογιστική Υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΕ
Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1

79211000-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 2018 Υπηρεσία 1 5.000,00 5.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00
Φ.Π.Α.(24%) 1.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Απόκτηση δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής της εφαρμογής της ηλεκτρονικής Βάσης πληροφοριών {ΔήμοςΝΕΤ}

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Δήμος ΝΕΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

  Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)  
  1

35721000-4

Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών

Απόκτηση δικαιώματος χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής της εφαρμογής της ηλεκτρονικής Βάσης πληροφοριών {ΔήμοςΝΕΤ} Υπηρεσία 1 1.700,00 1.700,00  
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00  
  Φ.Π.Α.(24%) 408,00  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.108,00  
                   

Γ’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ασφάλιση οχημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€)
1 ΚΗΗ 2912 152,00€
2 ΚΗΗ 2901 152,00€
3 ΚΗΥ 5116 152,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€) Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€)
1 ΚΗΗ 2925 133,00 € 10 KHY 2216 132,00 €
2 ΚΗΙ 5497 120,00 € 11 ΚΗΥ 2220 121,00 €
3 ΚΗΗ 5451 140,00 € 12 ΜΕ 112263 130,00 €
4 ΚΗΗ 5460 140,00 € 13 ΜΕ 107674 141,00 €
5 ΚΗΙ 5504 140,00 € 14 KHY 5109 86,00 €
6 KHY 5128 140,00 € 15 ΚΗΥ 2227 95,00 €
7 ΚΗΥ 2211 140,00 € 16 ΚΗΥ 5122 95,00 €
8 ΚΗΗ 2936 140,00 € 17 ΚΗΙ 5520 82,00 €
9 ΚΗΗ 2917 140,00 € 18 ΚΗΥ 5101 117,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€) Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€)
1 ΚΗΙ 5519 139,00 € 7 ΚΗΗ 2913 132,00 €
2 ΚΗΗ 2941 132,00 € 8 KHI 5476 132,00 €
3 KHY 2236 132,00 € 9 ΚΡΝ 529 34,00 €
4 ΑΜ 55680 64,00 € 10 ΚΗΥ 2213 162,00 €
5 ΚΗΗ 2939 132,00 € 11 KHH 5468 132,00 €
6 ΚΗΗ 2938 132,00 €      
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€) Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Ασφάλιστρα (€)
1 ΜΕ 107668 92,00€ 8 ΜΕ 68281 78,00€
2 ΜΕ 86393 92,00€ 9 ΜΕ 45066 92,00€
3 ΜΕ 111235 92,00€ 10 ΜΕ 45067 92,00€
4 ΜΕ 111244 92,00€ 11 ΜΕ 113694 92,00€
5 ΜΕ 113687 92,00€ 12 ΜΕ 107654 92,00€
6 ΜΕ 117455 92,00€ 13 ΜΕ 45068 92,00€
7 ΜΕ 45021 92,00€      
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2917

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή κινητήρα, πλάνισμα, φρεζάρισμα κεφαλής, αλλαγή οδηγών και τσιμουχάκια βαλβίδων 1 950,00 950,00
  ΣΥΝΟΛΟ 950,00
  Φ.Π.Α. 24% 228,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.178,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή – αλλαγή αισθητήρων ABS και δαχτυλιδιού, τακάκια πίσω, κεντρικής μπάρας και λάστιχων ζανφόρ συστήματος διεύθυνσης, τσιμούχα πίσω αριστερού τροχού, λαδιών κινητήρα και φίλτρων 1 460,00 460,00
  ΣΥΝΟΛΟ 460,00
  Φ.Π.Α. 24% 110,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 570,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή, αλλαγή 2 προβολέων, 2 φλας και επισκευή 2 ελαστικών 1 250,00 250,00
  ΣΥΝΟΛΟ 250,00
  Φ.Π.Α. 24% 60,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 310,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση μπαταριών και σετ αμπραγιάζ 1 700,00 700,00
  ΣΥΝΟΛΟ 700,00
  Φ.Π.Α. 24% 168,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 868,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Σιουρούνης Παντελής

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
  1 Εργασία αντικατάστασης τζαμιού (Plexiglas) 1 50,00 50,00
    ΣΥΝΟΛΟ 50,00
    Φ.Π.Α. 24% 12,00
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 62,00
             

Δ’. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Τ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Στείρωση   (ωοθηκηστερεκτομή), σήμανση- αταγραφή, εμβολιασμός, περίθαλψη (θηλυκός σκύλος)

1Ο

2 123,50 247,00
2 Στείρωση (ορχεικτομή) σήμανση-καταγραφή εμβολιασμός, περίθαλψη (αρσενικός σκύλος)

2Ο

1 110,50 110,50
3 θεραπεία λεϊσμανίωσης 3Ο 2 207,10 414,20
4 Θεραπεία για ψώρα ή ακαρίαση 4Ο 10 50,00 500,00
5 Γενική εξέταση αίματος 5Ο 20 8,95 179,00
6 Τεστ για ερλιχίωση και λεϊσμανίωση 6Ο 9 22,35 201,15
7 Εξέταση για λεϊσμανίωση με τίτλο 7Ο 7 22,35 156,45
8 Εξέταση για ερλιχίωση με τίτλο 8Ο 7 22,35 156,45
9 Βιοχημικές εξετάσεις

9Ο

10 13,40 134,00
10 Εμβολιασμός σκύλου με εξαπλό εμβόλιο

10Ο

10 16,00 160,00
11 Χειρουργικές επεμβάσεις 11Ο 5 80,00 400,00
12 Νοσηλείες

12Ο

10 53,75 537,50
  ΣΥΝΟΛΟ 3.196,25
  ΦΠΑ 24% 767,10
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.963,35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. T. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ
1 Στείρωση (ωοθηκηστερεκτομή), σήμανση-καταγραφή, εμβολιασμός, περίθαλψη και αποπαρασίτωση (θηλυκός σκύλος) 1o 23 140,16 3.223,68
2

Στείρωση (ορχεικτομή) σήμανση-καταγραφή

εμβολιασμός, περίθαλψη και αποπαρασίτωση (αρσενικός σκύλος)

2o 3 110,50 331,50
3 Θεραπεία παρβοεντερίτιδας 3o 3 88,50 265,5
4 Θεραπεία ερλίχειας 4o 6

27,4

164,4
5 Θεραπεία αποπαρασίτωσης από εξωπαρασιτα 5o 2 13,28 26,56
  ΣΥΝΟΛΟ 4.011,64
  ΦΠΑ 24% 962,79
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.974,43

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 404/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email