403/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

403/2022

  22ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού (1.481,58€) εντάλματος προπληρωμής

αγοράς φακέλων ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                            κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το Υπηρεσιακό σημείωμα της υπολόγου διαχειρίστριας, που ακολουθεί,

Με την αρίθμ. 377/2610-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998

Με την αρίθμ. 354/18-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2022  και συγκεκριμένα του  Κ.Α. 02.00.6221.002  το υπ’  αρίθμ. 403  (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 1.481,58€ για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Γεωργία Μιχαλοπούλου και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2022.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε όλο το ποσό των  1.481,58 €  σύμφωνα με τα αρίθμ. α) 08161301900000046/21-10-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  ποσού  246,95€  και β) 08161301600000902/21-10-2022 Δελτίο Πώλησης  Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών  ποσού  1.234,63€  της  Α.Ε.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   25  Οκτωβρίου   2022

Η Υπόλογος

Μιχαλοπούλου Γεωργία

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 354/2022 (Ψ2ΨΞΩ1Θ-6Τ0) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το γεγονός ότι εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2022 και συγκεκριμένα του  Κ.Α. 02.00.6221.002  το υπ’  αρίθμ. 403/2022  (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 1.481,58€
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια κυρία Μιχαλοπούλου Γεωργία, του με αριθμό 403/2022 (Σειρά Α΄) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.481,58€ που εκδόθηκε επ΄ ονόματί της, για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου και με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2022.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 403/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email