403/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

40ης/17.12.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 403/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Κατάρτιση –σχεδίου– προϋπολογισμού 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18161/17.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δημ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 12/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προέβει στην έγκριση του προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την από 16/12/2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                       Αριθ.Αποφ. 12/2021

                                                                                                    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 07/17-12-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

Θέμα:  «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2022».

Στο Κιάτο σήμερα, στις  17  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή   και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 18128/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.                 Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)               

2.                  Θελερίτης Γεώργιος  

3.                 Κουτρέτσης Σπυρίδων

4.                 Τσολάκος Γεώργιος

5.                 Σώκος Δημήτριος

6.                 Δομετίου Βασίλειος

7.                 Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.           Μυττάς Ιωάννης

   

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 16/12/2021 εισήγηση της Δίεύθυνσης  των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                

ΠΡΟΣ:    Εκτελεστική Επιτροπή

                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                             –  κ. Δήμαρχο

                             – κ. Αντ/ρχο Οικ/κών

           –  κ.  Γ. Γραμματέα

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.

Με την υπ’ αριθ. οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 3291) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2022 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

 

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 3291), ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται προς το παρών αυξήσεις και οι συντελεστές θα παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2022 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2021, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, προσχέδιο των πινάκων εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 που κατάρτισε η υπηρεσία μας σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα καθώς και σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που κατάρτισε η αρμόδια Τεχνική  Υπηρεσία.

Κιάτο, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει ως έχει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2022, σύμφωνα με τη εισήγηση  της Διεύθυνσης των   Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 12/2021

              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   17-12-2021

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει,
  • την υπ’ αριθμ. οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 3291) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2022 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.
  • την 12/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας,
  • την από 16/12/2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Καταρτίζει το –σχέδιο– προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 12/17.12.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και την από 16.12.2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αναλύονται στο σκεπτικό και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στην Οικονομική Υπηρεσία για δικές της ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 403/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email