403/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 403/2018

Περίληψη : Έγκριση της 78/2018 σε ορθή επανάληψη απόφασης ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Τροποποίησης Π/Υ 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 78/2018 σε ορθή επανάληψη απόφασης ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Τροποποίησης Π/Υ 2018, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση του ΝΠ η οποία ακολουθεί:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                      

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

 

 

ΑΔΑ:ΩΒΖΘΟΚΣ8-2ΧΛ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 25ης/09-10-2018 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Αριθμός Απόφασης 78/2018

 

ΘΕΜΑ: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμοί οικον. Έτους 2018.

 

Στο Κιάτο σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄στο Γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», ύστερα από την υπ’ αριθ.695/5.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
Ζάρκος Δημήτριος Πρόεδρος Σαρχάνης Κων/νος Μέλος
Αλεξόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Νανόπουλος Βασίλειος »
Δομετίου Βασίλειος » Φίλντιση- Λούτα Μαρίτα »
Καραούζος Γιώργος »    
Πετροπούλου Χρυσάνθη »    
Σπηλιώτη Όλγα »    

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ΝΠΔΔ κα Πάγκα Αγγελική.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το το 1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης περί «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμοί οικον. Έτους 2018» ανέφερε τη νομιμοποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την υπ’ αριθμ.14050/23.1.2018 (ΑΔΑ ΨΟΦΝΟΡ1Φ-Λ8Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου καθώς επίσης την 76/2018 απόφαση Δ.Σ αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ.(ΑΔΑ 60Β0ΟΚΣ8-Γ19) έτους 2018 και επεσήμανε την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, προκειμένου να γίνουν σχετικές αναμορφώσεις κωδικών για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το από 5/10/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ν.Π ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Η ΜΗΚΩΝΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ

6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

*************************************

                   Με την υπ’ αρίθμ. 87/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 503/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018, και με την υπ’ αριθμ. 14050/23-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΦΝΟΡ1Φ-Λ8Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου , με την οποία νομιμοποιήθηκε.

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από προφορική εντολή του Προέδρου, προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6264.003 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Ν.Π.» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6471.001 με τίτλο «Διοργάνωση Σικυώνιων εκδηλώσεων έτους 2018» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6661.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α15.6481.001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών συσσιτούντων» μειώνουμε κατά 800,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6612.002 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη» μειώνουμε κατά 450,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 60.6635.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 60.6621.004 με τίτλο «Προμήθεια μοκετών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών» μειώνουμε κατά 400,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 33,36 € (υπάρχον ποσό) + 6.950,00 € (αύξηση ποσού προερχόμενη από Ιδίους Πόρους – διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των  και μεταφέρει ποσά στους κάτωθι Κ.Α.
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6261.005   με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου» και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 1.000,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6471.025 με τίτλο «Διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6621.002 με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου» και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 450,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.7133.003 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων & σκευών για το Πολιτιστικό Κέντρο»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 800,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.7134.005 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες του Ν.Π.»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.60.6262.001 με τίτλο «Για τη συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 400,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.60.7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων & σκευών Παιδικών Σταθμών»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 200,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 33,36 € (υπάρχον ποσό) + 7.950,00 € (άυξηση ποσού προερχόμενη από Ιδίους Πόρους – διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των κατόπιν μείωση ποσού 7.834,80 €= 148,56 € (Aναλυτικά: 7.983,36 € (υπάρχον ποσό) – 7.834,80 = 148,56. Νέο εναπομείναν ποσό αποθεματικού 148,56 €.

***************************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκκριση της τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   5 Οκτωβρίου 2018

                                                                                                                               Η Προϊστάμενη Τμήματος

Διοικητικού , Οικονομικού

                                                                                                                                           του Ν.Π.Δ.Δ.

Ιωάννα Κ. Γκορίτσα

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Δ.Σ μετά από την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, ο οποίος καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 474/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14050/23.1.2018 (ΑΔΑ ΨΟΦΝΟΡ1Φ-Λ8Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ,το αναμορφωμένο Ο.Π.Δ έτους 2018 (ΑΔΑ 60Β0ΟΚΣ8-Γ19) και το από 5/10/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσία του Ν.Π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προβαίνουν στην 6 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 1. 1.ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6264.003 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Ν.Π.» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111.με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6471.001 με τίτλο «Διοργάνωση Σικυώνιων εκδηλώσεων έτους 2018» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6661.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α15.6481.001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών συσσιτούντων» μειώνουμε κατά 800,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 15.6612.002 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη» μειώνουμε κατά450,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 60.6635.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας» μειώνουμε κατά και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. Κ.Α. 60.6621.004 με τίτλο «Προμήθεια μοκετών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών» μειώνουμε κατά 400,00 € και μεταφέρουμε αυτή στον Κ.Α. 90.9111. με τίτλο «Αποθεματικό».
 1. 2.ΔΙΑΜΟΡΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
 • Διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 33,36 € (υπάρχον ποσό) + 6.950,00 € (αύξηση ποσού προερχόμενη από Ιδίους Πόρους – διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των  και μεταφέρει ποσά στους κάτωθι Κ.Α.
 1. 3.ΑΥΞΗΣΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6261.005 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου» και μεταφέρει σ αυτόν ποσό , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6471.025 με τίτλο «Διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.6621.002 με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου» και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 450,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Δημιουργεί τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.7133.003 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων & σκευών για το Πολιτιστικό Κέντρο»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 800,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.15.7134.005 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες του Ν.Π.»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.60.6262.001 με τίτλο «Για τη συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 400,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 • Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων Κ.Α.60.7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων & σκευών Παιδικών Σταθμών»   και μεταφέρει σ αυτόν ποσό 200,00 € , προερχόμενα από τον Κ.Α. 90.9011 με τίτλο «Αποθεματικό».
 1. 4.ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
 • Διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 90.9111με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 33,36 € (υπάρχον ποσό) + 7.950,00 € (αύξηση ποσού προερχόμενη από Ιδίους Πόρους – διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των κατόπιν μείωση ποσού 7.834,80 €= 148,56 € (Aναλυτικά: 7.983,36 € (υπάρχον ποσό) – 7834,80 = 148,56.) Νέο εναπομείναν ποσό αποθεματικού 148,56 €.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκκριση της τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 0910-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία, την 87/2017 (ΨΒΤ1ΟΚΣ8-ΩΥΤ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΝΠΔΔ
 • την 474/2017 (6Ζ3ΞΩ1Θ-46Μ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ
 • την 14050/23.01.18 (ΨΟΦΝΟΡ1Φ-Λ8Π) απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ
 • την αρ. 78/2018 (ΩΒΖΘΟΚΣ8-2ΧΛ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΝΠΔΔ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνειως έχει συνταχθεί & υπογραφή αρμοδίως την 78/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με διακριτικό τίτλο «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 403/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email