403/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                 ορθή επανάληψη

                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 403/2016

Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016. (218/2016 απόφαση Ο.Ε.)
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 32ο

Στο 32ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016. (218/2016 απόφαση Ο.Ε.), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016, σύμφωνα με την από 16/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 218/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6556Ω1Θ-ΑΡΑ),
  • την από 16/09/16 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον Προϋπολογισμό Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αρ. 218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, αναλυτικά ως εξής:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1) Από Κ.Α. 02.30.7111.002 με τίτλο     «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 41.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 37.850,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.350,00 €        

Μεταφέρει

37.850,00€

μέσο αποθεματικού

  Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 560.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 560.500,00 €.
      Στον Κ.Α. 02.10.6011.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 102.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 107.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.10.6012.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», πίστωση ποσού 4.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 22.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.10.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 73.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 78.000,00 €.
       

Στον Κ.Α. 02.10.6051.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.600,00 €.

        Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.10.6051.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων», πίστωση ποσού 300,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.10.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ», πίστωση ποσού 200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.700,00 €
        Στον Κ.Α. 02.30.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 245.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 250.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.30.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 26.200,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 150,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.550,00 €.         
        Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ», πίστωση ποσού 800,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.35.6011   του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,   πίστωση ποσού 3.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 97.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.35.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.500,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 100,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.100,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.70.6021 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 8.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 75.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 83.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.70.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες», πίστωση ποσού 2.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 21.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.000,00 €.
2) Από Κ.Α.   02.20.6041 με   τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 200.000,00 € , μεταφέρει δια του   αποθεματικού πίστωση ποσού 9.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 190.800,00 €

Μεταφέρει

9.200,00€

μέσο αποθεματικού

  Στον Κ.Α. 02.20.6021   του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) – Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», πίστωση ποσού 7.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 123.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.20.6051.001   του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ»,   πίστωση ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 41.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 42.000,00 €.
        Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 11.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.200,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 403/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email