402/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 402/2018

Περίληψη : Έγκριση της 46/2018 απόφασης ΝΠΙΔ «ΚΟΔΕΔΗΣ» περί τροποποίησης Π/Υ 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 46/2018 απόφασης ΝΠΙΔ «ΚΟΔΕΔΗΣ» περί τροποποίησης Π/Υ 2018, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση του ΝΠ η οποία ακολουθεί:

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΑΔΑ: ΨΦΖΖΟΚΣ9-ΑΡ3

Αρ.Πρωτ.: 550/03.10.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.16/03.10.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 46

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 3η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.541/27.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 5, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ      

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                  Πρόεδρος                                              1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.                                  Αντιπρόεδρος                                       2. Καΐτσα Ελένη

3. Λεονάρδου Αναστάσιος                                 Μέλος                                                    3. Παπαθανασίου Ελένη

4. Ζάρκος Ευάγγελος                                           Μέλος                                                    4. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου

5. Σπούλου Δήμητρα                                           Μέλος

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι με τα υπ’αριθ.42907/27.07.2018 και 45712/28.08.2018 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου κοινοποιήθηκαν στην Επιχείρηση αποφάσεις επιβολής προστίμου στην ΚΟΔΕΔΗΣ και εισηγήθηκε την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με την μεταφορά του ποσού των 9.840,00€ από την πίστωση του Κ.Α.6115.001 με τίτλο «Αμοιβές λογιστών – αποπληρωμή έτους 2015» στο Αποθεματικό Κεφάλαιο. Από το αυξημένο αποθεματικό κεφάλαιο την μεταφορά του ποσού των 9.840,00 € στη πίστωση του ΚΑ.6821.001 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103,107 και 109 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239,240,254,255 και 260 του ν. 3463/2006, τις Εγκυκλίους 51/2010, 9,11&24/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών-Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την αριθ.1/2018 Απόφαση Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.1/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, τις αριθ.14,28 &35/2018 Αποφάσεις Δ.Σ. και την ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων για την επάρκειά τους για την κάλυψη δαπανών μέχρι τέλος του έτους

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.            Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των Εξόδων

  • από την πίστωση του Κ.Α.6115.001 με τίτλο «Αμοιβές λογιστών – αποπληρωμή έτους 2015» μεταφορά στο Αποθεματικό κεφάλαιο, ποσό 9.840,00 €.
  • από το αυξημένο Αποθεματικό κεφάλαιο μεταφορά στη πίστωση του ΚΑ.6821.001 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης», ποσό 9.840,00 €.

Β.             Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 46/2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Τα μέλη

                      Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                                    Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2008

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 1/2018 (ΨΩ0ΛΩ1Θ-ΛΜΗ) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2018),
  • την 44627/22.03.2018 (669ΛΟΡ1Φ-ΧΟΟ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 46/2018 (ΨΦΖΖΟΚΣ9-ΑΡ3) απόφαση ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & υπογραφή αρμοδίως την 46/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελείς Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με διακριτικό τίτλο «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 και αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 402/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email