402/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                    ορθή επανάληψη            

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 402/2016

Περίληψη :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

(216/2016 απόφαση Ο.Ε.)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 31ο

Στο 31ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (216/2016 απόφαση Ο.Ε.), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 216/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016, σύμφωνα με τις από 19/09/2016 εισηγήσεις, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 216/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω55ΧΩ1Θ-ΒΧΡ),
  • τις από 19/09/16 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αρ. 216/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, αναλυτικά ως εξής:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Τίτλος έργου

Ποσό σε €

Κατάργηση

έργου:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                             

12.600,00 €

Δημιουργία

έργου:

1] Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε.

     ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                         

 

7.278,07 €

 

2] Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε.

     ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)         

5.321,93 €

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1) Από Κ.Α. 02.30.7333.002 με     τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,   ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού 12.600,00€ , καταργώντας την παραπάνω πίστωση

Μεταφέρει

12.600,00€

μέσο αποθεματικού

1.1) Στον Κ.Α. 02.30.7333.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
      1.2)

Στον Κ.Α. 02.30.7333.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 5.321,93 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

2) α)Από Κ.Α. 02.25.6262.001 με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 10.000,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 10.000,00€   καταργώντας την παραπάνω πίστωση

μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 22.300,00 €

2.1) Στον Κ.Α. 02.25.6262.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 22.300,00 € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα
  β)Από Κ.Α. 02.25.6262.008 με   τίτλο   «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 12.300,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 12.300,00€   καταργώντας την παραπάνω πίστωση  
3) Από Κ.Α.   02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 160.000,00€ με την Π.Α.Υ. 52/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά   53.020,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 106.980,00€ με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)

μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 53.020,00€

3.1) Στον Κ.Α. 02.15.6691 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 16.120,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους
3.2) Στον Κ.Α. 02.70.6262.025 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους
3.3) Στον Κ.Α. 02.70.6262.026 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους
3.4) Στον Κ.Α. 02.70.6262.027 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους
4) Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού»,ποσού 45.626,80€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού   8.680,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.946,80 €

μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 8.680,00€

4.1) Στον Κ.Α. 02.30.7135.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων», πίστωση ποσού 8.680,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
5) Από Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 – 8.286,50)   14.705,56 €, μεταφέρει πίστωση ποσού   2.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.205,56 € (14.705,56 – 2.500,00)

μεταφέρει

πίστωση ποσού 2.500,00€

5.1) Στον Κ.Α. 02.00.6441 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 1.000,00€   ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 7.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.000,00€ .
  5.2) Στον Κ.Α. 02.00.6421 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», πίστωση ποσού 1.500,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 402/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email