401/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

401/2022

  20ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη

ένδικων μέσων  κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου

της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση, περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων  κατά της αρ. πρωτ. 357461/14-10-2022 (Ψ0Ι47Λ1-ΧΗΜ) απόφασης επιβολής στο Δήμο μας,  δ/κου προστίμου (10.000,00€) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, ως προς τον επιμερισμό του επιβλητέου προστίμου, σύμφωνα με την Α179/2022 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 357461/14-10-2022 (Ψ0Ι47Λ1-ΧΗΜ) απόφαση επιβολής προστίμου της Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας

  • την Α179/2022 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 469/17947/11-11-2022 (6ΟΡΗΩ1Θ-ΠΙΜ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Σαρλά Ελένη προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. πρωτ. 357461/14-10-2022 (Ψ0Ι47Λ1-ΧΗΜ) απόφασης επιβολής στο Δήμο μας,  δ/κου προστίμου (10.000,00€) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, ως προς τον επιμερισμό του επιβλητέου προστίμου, σύμφωνα με την Α179/2022 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται  (3,0) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 297,60€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 401/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email