401/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

35ης/18.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 401/2020   Θέμα 7ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος               (αρ. αναδ. 274) Κοινότητας Καισαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στη θέση «Γωνιά».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13031/14.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των νομίμως προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων, δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών                       παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 09.11.2020 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασιών που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροκτημάτων της Κοινότητας Καισαρίου Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων  σύμφωνα με την αριθ   117/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 μέχρι 12:00 σε συνεδρίαση η Επιτροπή Δημοπρασιών (ΑΔΣ 14/2020) αποτελούμενη από τους: 1. Σταματόπουλο Σπυρίδων (Δήμαρχος) , ως Πρόεδρο , 2. Σωτηρόπουλο Ιωάννη (Δημοτικός Σύμβουλος)   3. Ρουμπέκα Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

Με σκοπό τη διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τo αγρόκτημα:

Θέση Γωνιά συνολικής έκτασης 12,225 στρεμμάτων της Κοινότητας Καισαρίου .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας, κάλεσε με τον κήρυκα τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν για να πλειοδοτήσουν.Με τη σειρά προσήλθαν οι κατωτέρω:

α.α Ονοματεπώνυμο Πλειοδότη Δ/νση Κατοικίας Προσφορά σε ευρώ Ονοματεπώνυμο Εγγυητή Δ/νση Κατοικίας Στοιχεία Εγγύησης Υπογραφές

Πλειοδότη       Εγγυητή

1 Πρώτη Προσφορά   420,00          
2 Σπηλιώτης Παναγιώτης

 

Καίσαρι 425,00 Ρουμελιώτη Σοφία Καίσαρι 6512    
3  

 

             

Αφού πέρασε η ώρα που προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη δηλαδή η 12:00 και αφού δεν προσήλθαν άλλοι πλειοδότες κλείνεται η παρούσα πλειοδοτική δημοπρασία και κατακυρώνεται στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη Σπηλιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου κατοίκου Καισαρίου  Κορινθίας ο οποίος πρόσφερε το ποσόν (425,00)  τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και με την εγγύηση της Ρουμελιώτη Σοφίας του Παναγιώτη  κατοίκου Καισαρίου    Κορινθίας .

Το πρακτικό αυτό τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και το έλεγχο νομιμότητάς της .

Καλιάνοι  9  Νοεμβρίου  2020

Η Επιτροπή της δημοπρασίας

   Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σταματόπουλος Σπυρίδων

Τα Μέλη

 

Σωτηρόπουλος Ιωάννης ………………………………..

Ρουμπέκας Γεώργιος …………………………….……….

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 51/2020 (Ω0Ζ9Ω1Θ-ΝΘΚ) απόφαση ΔΣ,
  • το από 22/05/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • Το γεγονός ότι η διάρκεια της εκμίσθωσης των αγρών λήγει την 1-12-2020 και την ανάγκη να ενοικιαστεί για την διάρκεια 2020-2024.
  • την 01/2020 απόφαση κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ,
  • την 117/2020 (62ΣΦΩ1Θ-Χ62) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων δημοπρασίας»
  • το από 09/11/2020 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 09/11/2020 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροκτήματος με αριθμό αναδασμού [274] συνολικής έκτασης                                     12,225 στρεμμάτων στη θέση «Γωνιά» της Κοινότητας Καισαρίου της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Πλειοδότης αναδείχθηκε ο Σπηλιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου , με ΑΦΜ: 054432356,  αγρότης, κάτοικος Καισαρίου, με εγγυητή την Ρουμελιώτη Σοφία του Παναγιώτη, κάτοικο Καισαρίου  και με την αριθμ. 6512/30-10-2020 εγγυητική επιστολή, πρόσφερε το ποσό των 425,00€ ετησίως .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 401/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email