401/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                        ορθή επανάληψη                                

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 401/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 206/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Αποδοχή ποσού για καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016 και τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 30ο

Στο 30ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αρ. 206/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Αποδοχής ποσού για καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016 και τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016, σύμφωνα με την από 09/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 206/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω44ΡΩ1Θ-Ν0Ν),
  • την από 09/09/16 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αρ. 206/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής ποσού για καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016 και τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

2. Α π ο δ έ χ ε τ α ι το ποσό 3.146,92€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων με την αρ. 27473/05.09.2016 (ΑΔΑ 73ΓΟ465ΦΘΕ-Ξ06) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016»

3. Ε γ γ ρ ά φ ε ι ως έσοδο το ανωτέρω ποσό και το μεταφέρει δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

ΕΣΟΔΟ: Στον Κ.Α. 06.00.0612 με τίτλο «ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» πίστωση ποσού 3.146,92€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.642,92€ (με την αρίθμ. 230/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου {ΑΔΑ: Ω6Μ8Ω1Θ-ΨΦΩ}, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 2021/50985/12-7-2016 Απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου {ΑΔΑ: ΨΥ2ΘΟΡ1Φ-ΔΞΜ}),   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 7.789,84€ ΕΞΟΔΟ: Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», πίστωση ποσού 3.146,92 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 10.936,76 € και   διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 14.083,68 €.

4. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί  τον Προϋπολογισμό Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

1) Από Κ.Α. 02.15.6232.001   με     τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», στα 14.083,68€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.146,92€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα

Μεταφέρει

3.146,92€

μέσο αποθεματικού

1.1) Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 3.146,92 €   ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 15.009,40€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 18.156,32 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 401/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email