400/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

34η/14.11.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

400/2022

  19ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)

μετά από -γνωμοδότηση- (356/2022) και ορισμός –δικηγόρου

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                              κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεωρ. -Μυττάς Ιωαν. -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Βασ. – Μαστοράκης Δημ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου δυνάμει της 356/2022 απόφασης, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί  «……………… αντί της άσκησης αίτησης αναίρεσης, με αβέβαιο αποτέλεσμα, να εγερθεί νέα αγωγή, στο ίδιο δικαστήριο με το ίδιο περιεχόμενο της πρώτης, αλλά με προσπάθεια θεραπείας της αοριστίας , η οποία να γίνει εντός εξαμήνου αρχής γενομένης από 29/8/2022 ………..»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ,
  • την 356/2022 (9ΟΟ1Ω1Θ-842) απόφαση ΟΕ
  • την σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου κ. Τσατσάνη Β.
  • την 471/17956/11-11-2022 (ΨΟ4ΗΩ1Θ-Ζ7Θ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) αλλά τη άσκηση ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

Β. Ορίζει το δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου ως εκπρόσωπος του Δήμου Σικυωνίων, να συντάξει και καταθέσει τακτική αγωγή, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος,  κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, κατόπιν της εξ’ αυτής  κατάληψης δημοτικής οδού στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.  Επίσης ο δικηγόρος θα πρέπει να γνωστοποιήσει τους μάρτυρες και να παραστεί κατά την εξέτασή τους, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και να παραστεί μετά υπομνήματος κατά την τακτική δικάσιμο της αγωγής.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 483,60€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 400/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.11.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email