400/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

39ης/14.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 400/2021   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με

ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, μετά από γνωμοδότηση .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17761/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 378/2021 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 16784/29-11-21 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

Με την αριθ. 16419/23-11-2021 αίτησή του ο κ. Πούλος Θεοφάνης του Παναγιώτη και της Βασιλικής, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμακατόπιν μετατροπής της γης»,.

Σύντομο Ιστορικό :

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 050927 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 9Α, έχει αρχικό εμβαδόν 324,47τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση 325,37τμ. Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει : στον Πούλο Θεοφάνη του Παναγιώτη και της Βασιλικής κατά ποσοστό 100% , σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 34323/02-03-1989 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σικυώνος Νικόλαου Οικονομόπουλου.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κ. Πούλου Θεοφάνη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, της ιδιοκτησίας του με ΚΑ 050927 και αποκλειστικά για τα 55,98 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 55,98x152,80=8.553,744 ευρώ. €.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας (προσκύρωση προς τρίτους ΟΤΑ) και αντιστοιχούν σε 2,03τ.μ. δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την ίδια διαδικασία.

 

Επισυνάπτονται :

Αίτηση

Πίνακας Πράξης Εφαρμογής

Απόσπασμα Σχεδίου

Συμβόλαια

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 16419/23-11-2021 αίτηση του ΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
  • το αρ. πρωτ. 16784/29-11-21 έγγραφο της ΤΥ
  • την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 377/2021 απόφασης ΟΕ,
  • την 306/2020 (66Υ5Ω1Θ-Ι24) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας της  με ΚΑ 050927 και αποκλειστικά για τα 55,98 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα,  με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 55,98×152,80=8.553,744 € σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 16784/29.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 400/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2021

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email