40/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   22ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

40/2023

  Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη πληρεξουσίων

για τις παραστάσεις δικηγόρων, ενώπιον αρμόδιων δικαστηρίων

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού -συμβολαιογράφου- για σύνταξη πληρεξουσίων για τις παραστάσεις δικηγόρων, ενώπιον αρμόδιων δικαστηρίων, δυνάμει των παρακάτω αποφάσεων,

α) 479/2022  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ αναφορικά με την 298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως

β) 35/2023 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΧΩΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 105/28-2-2023 ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Γιαμπουράνη Χριστίνα προκειμένου να συντάξει ειδικά πληρεξούσια για τη νομιμοποίηση παράστασης των παραπάνω διορισθέντων δικηγόρων.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή των πληρεξουσίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email