40/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /22. 2. 2023  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   40/2023

Περίληψη:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων ».    

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε έκτακτη   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2949/22-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Τσολάκος Γεώργιος 6 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. ΣώκοςΔημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος     12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14.  Λέγγας Μάρκος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Συριάνος Κων/νος                          19. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 20.Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης  24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Κατσιμπούλας Αντώνιος 26.  Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Ουδείς

   
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος

                            (Κρυονερίου)

 
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Παν.

(Πασίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 34. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του 1ου θέματος αυτής με τίτλο:  «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 7-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο  07/02/2023

 

Πληροφορίες: Tιμολέων Χασιώτης-Νικόλαος Στούκας ΠΡΟΣ:

Δημοτικό Συμβούλιο         Δήμου Σικυωνίων

 

 

ΘΕΜΑ:      Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

 

ΣΧΕΤ.: 1)  Η υπ’ αριθμ. 553/13-01-2023 αίτηση του Παναγιώτη Μοσχοβίτη αναδόχου του έργου:   «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου  Σικυωνίων»                           

               2)    Η υπ΄ αριθμ. 34632/01.02.2023 προέγκριση της  2ης  παράτασης εργασιών από την   Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Προγράμματος Πελοπόννησος».        

 

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου  Σικυωνίων»

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  9/2018 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  αρ. πρωτ. : 646/18-1-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου:  εννέα (9) μήνες έως 18-10-2022

1η Παράταση ( έως  18-01-2023 )

Πηγή χρηματοδότησης: :  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Κωδικός προύπολογισμού Σ.Α.Ε.:  082/1

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 322.580,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 270.967,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός  (312/2021 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ. Χασιώτης, Ν. Στούκας

 

Κατόπιν του σχετικού 2 που αφορά στην προέγκριση της 2ης παράτασης εργασιών από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Προγράμματος «Πελοπόννησος» , εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 9/2018 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 18-4-2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 553/13-01-2023 έγγραφο του αναδόχου.

 

  Κιάτο 07/02/2023

Ο προιστάμενος Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 9/2018 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
  • την από 7-2-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.   Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων», της αριθ.9/2018 μελέτης της  Τ.Υ.   του Δήμου Σικυωνίων  χρονικής διάρκειας έως την 18- 4- 2023,  με αναθεώρηση τιμών προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι εργασίες του   εν λόγω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στην  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 40/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email