40/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                        ΑΔΑ:ΨΙΤΕΟΚ3Ξ-2ΝΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  10/25-10-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης  40/2022

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής της.

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25  Οκτωβρίου  του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:187 /20-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως ισχύουν σε κάθε μέλος  χωριστά

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος           Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος 3ο το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής της, έθεσε υπόψη των μελών, το αριθ. πρωτ: 126Φ44.1/20-9-2022  έγγραφο της Διευθύντριας  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά  τη διακοπή λειτουργίας του κυλικείου,  το αριθμ. πρωτ:  129/Φ44.1/22-9-2022 έγγραφο της Διευθύντριας  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  που αφορά την διαβίβαση της  αίτησης της κ. Τσιάρα  Ευγενίας μισθώτριας κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με την οποία αιτείται την λύση  της αριθμ. πρωτ:75/09-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΦΘΟΚ3Ξ-7Ο6) παράταση σύμβασης της αριθμ. πρωτ:265/09-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΣΗΟΚ3Ξ-ΛΕ5) και την αριθμ. πρωτ:189/24-10-2022 βεβαίωση της κ. Βαρβιτσιώτη Ευαγγελίας Λογίστριας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία   η υφιστάμενη οφειλή κ. Τσιάρα  Ευγενίας μισθώτριας του κυλικείου του 4υ Δημοτικού Σχολείου Κιάτου έχει ρυθμιστεί.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια πρότεινε να γίνει αποδεκτό το αίτημα παραίτησης  από την εκμίσθωση του εν λόγω κυλικείου και με νεότερη απόφαση να προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του.

 

 

                                    Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

                    

 1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
 2. Την αριθμ. πρωτ: 129/Φ44.1/22-9-2022 Αίτηση παραίτησης του κ. Τσιάρα Ευγενίας του Χρήστου μισθώτρια κυλικείου του 4ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.
 3. Το αριθμ.πρωτ: 126/Φ44.1/20-9-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Την αριθμ. πρωτ:265/09-11-2015(ΑΔΑ:ΩΛΣΗΟΚ3Ξ-ΛΕ5) σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Την αριθμ. πρωτ: 75/09-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΦΘΟΚ3Ξ-7Ο6) παράταση σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 6. Την αριθμ. πρωτ: 189/24-10-2022 βεβαίωση της κ. Βαρβιτσιώτη Ευαγγελίας Λογίστριας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης η καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή προκαλεί την κατάπτωση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, της κατατεθειμένης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των  όρων της σύμβασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται την αίτηση παραίτησης της κ. Τσιάρα Ευγενίας του Χρήστου  μισθώτριας κυλικείου του 4υ Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, και διακόπτει την σύμβαση της  με το εν λόγω   κυλικείου.
 2. Η εγγύηση που είχε δοθεί από τον κ. Τσιάρα Ευγενία του Χρήστου μισθώτρια  κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ποσού εκατόν είκοσι οκτώ (128,00)€ καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής, βάση των διατάξεων της παρ η του άρθρου 6. της αριθ.64321/Δ4/16 -05 -2008(ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τα Β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περί «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων».

 

 1. Με νεότερη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής θα προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2022 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email