40/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 20/2022
Περίληψη: Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

12ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την με αριθ. πρωτ. 298/11-1-2022 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
– Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
– Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
– Γ. Γραμματέα
– κα. Γεωργούλια (Δικηγόρο – Ειδική Συνεργάτη Δημάρχου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
– Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων.
Δυνάμει των υπ’ αριθ. 3315/2016 και 3316/2016 συμβολαίων δωρεάς εν ζωή ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Φρούντζου, τα οποία μεταγράφηκαν στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος την 14η Ιουλίου 2016 και με βάση την αριθ. 49D08-9306-TR015/25-11-2013 απόφαση του Τμήματος Επικύρωσης Διαθηκών του Ανωτέρου Δικαστηρίου της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας Ιντιάνα των Η.Π.Α., ο Δήμος Σικυωνίων κατέστη αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος της ακίνητης περιουσίας στη Δ.Κ. Κιάτου, του εμπιστεύματος που συνεστήθη κατά το δίκαιο της Πολιτείας της Ινδιάνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την από 11-2-1955 διαθήκη με διατάξεις τελευταίας βουλήσεως, του Γεωργίου Μαυρούλια του Αναστασίου, μετανάστη στις Η.Π.Α. καταγόμενου από το Κιάτο Κορινθίας.
Ο Δήμος Σικυωνίων στον οποίο και μεταβιβάστηκε η κληρονομιαία περιουσία, βάση της ανωτέρω αναφερόμενης δικαστικής απόφασης, διαχειρίζεται το καταπίστευμα και αποτελεί Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 50 παρ. 2 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), με σκοπό την απόδοση των εισοδημάτων στο Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια για την εκτέλεση των κοινωφελών του σκοπών.
Ειδικότερα, με το πρώτο αναφερόμενο συμβόλαιο, μεταβιβάστηκε στο Δήμο Σικυωνίων, οικόπεδο επιφάνειας 740,67 τ.μ. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου (Ο.Τ. 80), επί του οποίου υφίστανται πέντε (5) ισόγεια κτίσματα, μισθωμένα σε αντίστοιχους μισθωτές με συμβάσεις αορίστου χρόνου που λειτουργούν ως καταστήματα.
Με την από 10.11.2021 δήλωσή του προς το Δήμο Σικυωνίων, ο ένας εκ των ανωτέρω πέντε μισθωτών Κωνσταντίνος Πιτίνης του Δημητρίου, μας δήλωσε ότι παραδίδει τα κλειδιά του μισθίου του καθώς δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη μίσθωση.
Το εν λόγω μίσθιο, κείμενο επί της οδού Μαυρούλια αρ. 5 στο Κιάτο Κορινθίας, έχει επιφάνεια κύριων χώρων 183,35 τ.μ., στη συνέχεια του οποίου υφίσταται ισόγειος βοηθητικός χώρος 53,87 τ.μ., σύμφωνα δε με την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2021, η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε: € 308.708,14.
Σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, τα μισθώματα από τα ως άνω αναφερόμενα ακίνητα, διατίθενται στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Γεωργίου Μαυρούλια», προκειμένου εν συνεχεία, να διατεθούν από αυτό σε αριστούχους μαθητές της πόλεως του Κιάτου, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τη βούληση του διαθέτη, η εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου που προαναφέρθηκε.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α’ 185) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/06-03-2014, οι οποίες αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, προκειμένου να εκμισθωθεί ακίνητο αντικειμενικής αξίας άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000,00), απαιτείται η εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 29 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες του ορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου μέσω των εισπραττόμενων μισθωμάτων και την εν συνεχεία απόδοσή τους στο Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια, να συνεχισθεί η εκτέλεση των σκοπών του, σύμφωνα και με τη βούληση του διαθέτη.
Άποψη της υπηρεσίας μας, είναι το εν λόγω ακίνητο να εκμισθωθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως και η μέχρι πρότινος χρήση του, δεδομένης της γειτνίασης του εν λόγω ακινήτου με λοιπά καταστήματα παρόμοιας χρήσης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια) αλλά και της αύξησης της επισκεψιμότητας της συγκεκριμένης περιοχής, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο τίμημα για την εκμίσθωση του.
Τέλος τονίζεται ότι για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου θα εφαρμοσθούν οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καθώς και της σχετικής εγκυκλίου 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την εκμίσθωση του ακινήτου διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτρο-φιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, που βρίσκεται επί της οδού Μαυρούλια αριθ. 5 στο Κιάτο, προκειμένου μέσω των εισπραττόμενων μισθωμάτων και την εν συνεχεία από-δοσή τους στο εν λόγω Ίδρυμα, να συνεχισθεί η εκτέλεση των σκοπών του, σύμφωνα και με τη βούληση του διαθέτη.
2. Το εν λόγω ακίνητο( κατάστημα) θα εκμισθωθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως και η μέχρι πρότινος χρήση του, δεδομένης της γειτνίασης του εν λόγω ακινήτου με λοιπά καταστήματα παρόμοιας χρήσης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια) αλλά και της αύξησης της επισκεψιμότητας της συγκεκριμένης περιοχής, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο τίμημα για την εκμίσθωση του.
3. Για την εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα εφαρμοσθούν οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καθώς και της σχετικής εγκυκλίου 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 20/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email