40/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

40/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης σε προσφυγή ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Λέγγας Μάρκος
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον

του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης σε προσφυγή ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. ΚΛ23/16.01.2020 Κλήση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης  με την οποία καλείται ο Δήμος μας σε συνεδρίαση στις 19/05/2020 σε συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής του Κριμπά Χαράλαμπου κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ με την οποία ζητά την ακύρωση της αρ. πρωτ. 58329/20.03.2018 απόφασης του Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης με την οποία απερρίφθη η από 21.12.2017 αίτηση θεραπείας.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός του δικηγόρου Τσιφτσή Άγγελου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αριθμ. ΚΛ23/16.01.2020 Κλήση,
  • την 165/2043/03.03.2020 (6Μ8ΧΩ1Θ-4ΒΙ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο,  Τσιφτσή Άγγελο, ως συνήγορο υπεράσπισης του Δήμου Σικυωνίων, για παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00’πμ κατά τη συζήτηση, ασκηθείσας προσφυγής του ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, κατόπιν της αριθμ. ΚΛ23/16.01.2020 Κλήσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 422,84 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email