40/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  10 / 13-9-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   40 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την   συντήρηση  οροφής  του   Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων καθώς  και

                  του Γυμναστηρίου  Γκούρας ».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Σεπτεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 246/1-9-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ  1ο

 

 

Πριν την έναρξη  της συνεδρίασης ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η  παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα  λόγω  άμεσης αποκατάστασης  της οροφής  του Γυμνασίου  και Λ. Τ. καθώς  και  του Γυμναστηρίου  Γκούρας.

 

Ακολούθως ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την   συντήρηση  οροφής  του   Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων καθώς  και  του Γυμναστηρίου  Γκούρας». έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Προκειμένου  η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί  σε άμεση συντήρηση της εν λόγω οροφής του   Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων καθώς  και  του Γυμναστηρίου  Γκούρας,  πριν από την έναρξη  της νέας  Σχολικής χρονιάς  καθ’ ότι  χρήζει άμεσης αποκατάστασης,   προτείνω  να   αποφασίσουμε  άμεσα  λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ιδιαίτερα  τους χειμερινούς μήνες, (Παγετός-Βροχές-Χιόνια).

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι,    η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προέβη  άμεσα  σε αρχικό αίτημα  με το  αριθ. 245/11—9- 2019 σχετικό έγγραφό της, όπου αναρτήθηκε στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων και πήρε ΑΔΑΜ: 19REQ005551904  2019-09-12, με  τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ» ποσού 3.629,03€ και Φ.Π.Α. 24% 870,97€= 4.500,00€  και επειδή  η δαπάνη  υπερβαίνει  το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγω συντήρησης, από την Σχολική Επιτροπή.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου  και είδε  την ανάγκη εκτελέσεως της εν λόγω συντήρησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  1.-   Κρίνει τη συνεδρίαση ως  έκτακτη και κατεπείγουσα  λόγω άμεσης αποκατάστασης  της οροφής  του Γυμνασίου  και Λ. Τ. καθώς  και  του Γυμναστηρίου  Γκούρας και

 

  2.-    Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ» ποσού 3.629,03€ και Φ.Π.Α. 24% 870,97€= 4.500,00€, με  ΑΔΑΜ: 19REQ005551904  2019-09-12,  και εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  κ. Ζάρκο Δημήτριο,  όπως προβεί άμεσα  στην εν λόγω συντήρηση πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.

 

 

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     40 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-09-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email