40/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  15/11-11-2019 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης 40/2019

 

Περίληψη:  Έγκριση διενέργειας  προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  11 Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 302/5-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε  ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 7  μέλη  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας :προμήθειας  γάλακτος για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: ΔΥ/4-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με αριθ. πρωτ:288/31-10-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005781077) και την διενέργεια της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019 με τα είδη και ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 28/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α.Φ.Μ.045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθέντα την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.
 1. H παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων, με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40 /2019 και υπογράφεται  ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-11-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email