40/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 40/2019   Θέμα: Έγκριση της 46/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής κατά του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 10ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 46/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής κατά του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανωτέρω Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. πρωτ. 1989/19.02.2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο δικαστικός επιμελητής κ. Σωτήριος Κορωνιώτης να προβεί στην επίδοση αγωγής, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 39/2019 (64Δ8Ω1Θ-Γ9Ν) απόφαση ΟΕ
  • την 46/2019 (ΨΓΑΛΩ1Θ-5ΤΨ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 154/2019 (61ΥΔΩ1Θ-ΖΘΠ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 46/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή                          κ. Σωτήριου Κορωνιώτη να προβεί στην επίδοση αγωγής προς τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κεφαλαρίου .

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 68,20€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».                        (ΑΑΥ 154/2019).

 

Γ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016                  (ΦΕΚ Β’ 709).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email