40/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 22-06-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   40 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμό δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της Δόσχορη Αικατερίνης, σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου ΕΠΑ.Λ-2ου ΓΕΛ- 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-06-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου              Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                         «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  4ον εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

   Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

   Στη συνέχεια oΠρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

4ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Ορισμό δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της

Δόσχορη Αικατερίνης, σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου ΕΠΑ.Λ-2ου

ΓΕΛ- 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Η Αικατερίνη Δόσχορη του Ιωάννη, κάτοικος Λουτρακίου (Οδός …………. αριθ. ..), με υπ’ αριθ. δελτίου ταυτότητας ……… και Α.Φ.Μ. ……………..   είναι μισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου από την 10ην Αυγούστου 2012 με βάση το διαγωνισμό ο ποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 14/2012 απόφαση της σχολικής επιτροπής και κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2012 απόφαση της ίδιας Σχολικής Επιτροπής

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε εξήντα ένα

Ευρώ και δέκα λεπτά   (61,10€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.  

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .

Στο Μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εφ’ όσον ζητηθεί πρέπει να χρεωθεί

έχτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος.

Aκολούθως ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξέθεσε ότι με την υπ’ αριθ. 37/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει τη μείωσητωνμισθωμάτων τωνκυλικείων όλων τωνσχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςτουΔήμουΣικυωνίων.

1).- Η μείωση των μισθωμάτων να ανέρχεται σε ποσοστό 20% στην συμβατική υποχρέωση του εκμισθωτή.

2).- Η απόφαση να έχει αναδρομική ισχύ από 1/9/2012.

3).- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης προκειμένου να κάνουν χρήση της παρούσας απόφασης για τον υπολογισμό   του πρώτου τριμήνου

     έτους 2012 και εφεξής.

  

Mε όλα τα ανωτέρω η κ. Δόσχορη Αικατερίνη με βάση τον υπολογισμό των δόσεων από τον Δ/ντή του Σχολείου προκύπτει πως για το Σχολικό έτος 2015 -2016 οφείλει στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το  ποσό (10.477.32)€ και για το Σχολικό Έτος 2016-2017 οφείλει ποσό (8.283.96) και για το Σχολικό Έτος 2017-2018 οφείλει ποσό (16.697,29 )

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ   (35.458,57)€

Και πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε Δικηγόρο για να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα των μισθωμάτων από την μισθώτρια του κυλικείου κ. Δόσχορη Αικατερίνη..

    Και κάλεσε την σχολική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η σχολική επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις σχετικές διατάξεις περί κυλικείων και τα σχετικά δικαιολογητικά του κυλικείου όπου είναι μισθώτρια η κ. Δόσχορη Αικατερίνης του Ιωάννη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

   Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Καλλιανιώτη Μαρίνα με Α.Μ. Δ.Σ.Κ. … και Α.Φ.Μ. ………… Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, για να αναλάβει την διεκδίκηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του (ΝΠΔΔ), με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου, σύνταξη και κατάθεση διαταγής πληρωμής, δικαστικά ένσημα, λήξη σχετικού απογράφου, ένσημα , κοινοποιήσεις επιταγών προς εκτέλεση και έξοδα δικαστικού επιμελητή   κατά της κ. Αικατερίνη Δόσχορης του Ιωάννη κατοίκου Λουτρακίου οδός ………….. αριθ. …, μισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-2ΟΥ ΓΕΛ Κιάτου για τα Σχολικά Έτη 2015-2016-2017 και 2018, όπου το οφειλόμενο διεκδικούμενο ποσό ανέρχεται σε (35.458,57)€

Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για την πληρωμή της εν λόγω Δικηγόρου με την εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

                        

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    40 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-06- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email